Licencje i ryczałty sędziowskie

Wyciąg z Komunikatu Organizacyjno-Finansowego PZSZach. nr 1/2007
(Uchwała Zarządu PZSzach z dnia 11.11.2006)
5. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów
5.1. Wysokość rocznych opłat uprawniających do sędziowania zawodów szachowych w 2007 roku przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów w 2007 r (w PLN).
Klasa sędziowska Wysokość opłaty (PLN)
sędzia klasy międzynarodowej (IA, FA) 50 zł/60 zł*)
sędzia klasy centralnej ( P, I) 40 zł/50 zł*)
sędzia klasy okręgowej (II, III) 30 zł/40 zł*)
*) opłata w przypadku korzystania z zakupionego przez PZSzach programu Swiss-Manager
5.2. Sędzia, który nie uiści rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów w 2007 roku, nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów w żadnym charakterze. Organizator, który powierzy sędziemu bez licencji oraz rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów prowadzenie imprezy naraża zawodników na straty wynikające z nieuwzględnienia przez KEKiR PZSzach turnieju dla celów klasyfikacyjno-rankingowych oraz nie przekazania sprawozdania i wniosków na tytuły do FIDE.
5.3. Sędzia główny zawodów ma obowiązek poinformowania uczestników imprezy, w trakcie odprawy technicznej lub otwarcia, że skład sędziowski jest uprawniony do prowadzenia zawodów (tj. sędziowie posiadają ważną licencję PZSzach oraz dokonaną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w 2007 roku).
5.4. Sędzia posiadający tytuł członka honorowego PZSzach jest zwolniony z rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów w 2007 roku.
6. Ryczałty sędziowskie
6.1 Stawki bazowe ryczałtów sędziowskich określa tabela 5. Są to zalecane stawki dzienne brutto dla zawodów, w których czas rundy lub łączny czas kilku rund nie przekracza 5 godzin dziennie. W przypadku rozgrywania kilku rund dziennie, gdy łączny czas ich trwania przekracza 5 godzin dziennie, stawki wzrastają o 100%. Każdorazowo, w zależności od warunków lokalnych, organizator ustala z sędzią głównym wysokość stawek oraz liczbę sędziów asystentów.
Tabela 5. Ryczałty sędziowskie (w PLN).
Lp. Rodzaj imprezy Sędzia główny Asystent
1. Turnieje finałowe cyklu o Mistrzostwo Polski 160 zł 100 zł
2. Turnieje z normą mistrza międzynarodowego oraz rozgrywane systemem szwajcarskim z udziałem ponad 100 zawodników 120 zł 80 zł
3. Turnieje rozgrywane systemem szwajcarskim z udziałem do 100 zawodników oraz inne ogólnopolskie i stacjonarne rangi mistrzostw okręgu 80 zł 60 zł
4. Inne zawody oraz zawody drużynowe w systemie dojazdowym, gdzie praca sędziego polega na rejestracji wyników, wydawaniu komunikatów itp. 60 zł 40 zł
6.2 Sędzia ma prawo do innych świadczeń, jak:
- zwrot kosztów podróży,
- nieodpłatnego zakwaterowania i wyżywienia, według standardu przewidzianego dla zawodników,
- opłaty w wysokości jednej stawki dziennej za sporządzenie sprawozdania do FIDE,
- innych świadczeń wynikających ze specyfiki zawodów.
6.3 Wypłaty ryczałtów i innych świadczeń dla sędziów dokonuje organizator zawodów.
6.4 Wynagrodzenia sędziów prowadzących organizowane w Polsce zawody z cyklu mistrzostw świata lub Europy ustala Polski Związek Szachowy w drodze indywidualnie podpisywanych umów cywilno-prawnych. Wynagrodzenia te nie mogą być wyższe niż ustalają to przepisy regulaminów finansowych FIDE, względnie ECU.
6.5 Warunkiem otrzymania jakiegokolwiek ryczałtu sędziowskiego jest posiadanie aktualnej licencji sędziowskiej.
6.6 Warunkiem otrzymania ryczałtu sędziowskiego w zawodach, o których mowa w punkcie 1 tabeli 5, jest otrzymanie nominacji Kolegium Sędziów PZSzach.
6.7 W przypadku niedopełnienia przez sędziego zawodów obowiązków określonych w Kodeksie Szachowym lub innych przepisach Polskiego Związku Szachowego organizator, w porozumieniu z właściwym Kolegium Sędziów, może wstrzymać wypłatę ryczałtów sędziowskich.
6.8 Wysokość ryczałtów sędziowskich będzie aktualizowana corocznie i publikowana w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach. Stawki podane w tabeli 5 obowiązują w okresie 1.01. - 31.12.2007 r.Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław