Dolnośląski Finał „Edukacja przez Szachy w Szkole”

 

Dolnośląski Finał „Edukacja przez Szachy w Szkole” – Grupa C1

Dolnośląski Finał „Edukacja przez Szachy w Szkole” – Grupa C2

Dolnośląski Finał „Edukacja przez Szachy w Szkole” – Grupa C3

Dolnośląski Finał „Edukacja przez Szachy w Szkole” – Grupa D1

Dolnośląski Finał „Edukacja przez Szachy w Szkole” – Grupa D2

Dolnośląski Finał „Edukacja przez Szachy w Szkole” – Grupa D3

 

ORGANIZATOR:

Regionalne Centrum Sportowe sp. z o.o.

Dolnośląski Związek Szachowy

TERMIN I MIEJSCE:

12 czerwca 2024 (środa), Hala Widowiskowo-Sportowa RCS w Lubinie ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin

CELE:

Popularyzacja ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Wyłonienie najaktywniejszych szkół w Projekcie.

Integracja szkół, uczniów, nauczycieli i środowisk szachowych zaangażowanych w Projekt w województwie dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i opolskim.

HARMONOGRAM TURNIEJU:

od 09:00 do 9:50 – potwierdzenie zgłoszeń

9:50 – zamknięcie list startowych

10:00 – uroczyste rozpoczęcie

10:15 – I runda

11:00 – II runda

11:45 – III runda

12:30 – IV runda

13:15 – V runda

14:00 – VI runda

15:15 – uroczyste zakończenie z wręczeniem nagród

Harmonogram może ulec zmianie

UCZESTNICTWO:

W zawodach mają prawo wziąć udział uczniowie klas I-III (oraz 0) biorący udział  w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”, delegowani przez szkoły. Możliwy jest również udział szkół nie biorących udziału w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole” po otrzymaniu zgody od Organizatorów.

Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

– pisemne terminowe zgłoszenie zawodników przez dyrekcję szkoły (akceptujemy skan zgłoszenia wysyłany mailem na podany adres),

– okazanie podczas rejestracji (w dniu turnieju) legitymacji szkolnej,

– potwierdzenie obecności na sali gry zgodnie z harmonogramem turnieju.

Każda szkoła biorąca udział w Projekcie może zgłosić dowolną ilość osób.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia udziału reprezentacji szkoły dokonuje dyrekcja szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2024 r. na adres e-mail: piogoluch@gmail.com. Po upływie tego terminu Organizator może odmówić udziału.

Informacji o turnieju udziela Piotr Goluch  tel.  883 318 961.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • pełną nazwę i adres szkoły, nr telefonu do sekretariatu,
 • dane osoby odpowiedzialnej za wysłanie reprezentacji ( imię, nazwisko, nr telefonu),
 • dane każdego z delegowanych uczniów (imię, nazwisko, klasa, data urodzenia, nr telefonu do rodzica),
 • informację, że szkoła posiada pisemną zgodę rodziców każdego z delegowanych uczniów na publikację danych (takich jak: imię, nazwisko, klasa, szkoła) i udostępnianie wizerunku ich dziecka (zdjęcia) w materiałach Organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji Projektu,
 • dane osoby/osób sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie trwania turnieju (imię, nazwisko, telefon kontaktowy).

SYSTEM ROZGRYWEK:

Zawody będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund tempem 15 minut na zawodnika w następujących grupach turniejowych:

– grupa D1: dziewczęta z klas I i klas 0

– grupa C1: chłopcy z klas I i klas 0

– grupa D2: dziewczęta z klas II

– grupa C2: chłopcy z klas II

– grupa D3: dziewczęta z klas III

– grupa C3: chłopcy z klas III

Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.

Wyniki indywidualne:

 • Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
 • Suma zdobytych punktów.
 • Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych).
 • Wartościowanie pełne Buchholza.
 • Progress
 • Liczba zwycięstw.

Wyniki drużynowe:

 • Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
 • Suma punktów 10 najlepiej punktujących zawodników z danej szkoły.
 • Najwyższe miejsce indywidualne – w dowolnej grupie – zawodnika z danej szkoły.
 • Miejsce drugiego i kolejnych najlepszych uczniów z danej szkoły aż do wyłonienia zwycięzcy.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Nagrody indywidualne:

Zawodnicy, którzy zajmą:

– miejsca 1-3 w każdej grupie — otrzymują medale, nagrody rzeczowe i dyplomy,

– miejsca 4-6 w każdej grupie — otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.

Nagrody drużynowe dla szkół:

Szkoły, których drużyny zajmą miejsca 1-3, otrzymują puchary  i dyplomy.

FINANSOWANIE

Koszty organizacji ponoszą organizatorzy. Koszty uczestnictwa (dojazd, wyżywienie, ubezpieczenie) ponoszą delegujące zawodników szkoły lub rodzice. Udział w turnieju jest bezpłatny.

SĘDZIOWANIE

Zawody prowadzi Sędzia Główny turnieju Piotr Jankowiak  z pomocą sędziów rundowych. Od decyzji sędziego rundowego zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Opiekę nad dziećmi podczas zawodów sprawują ich opiekunowie.

Organizator zapewnia opiekę pielęgniarską w trakcie trwania zawodów.

Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia urządzeń elektronicznych na salę gry. Wnoszenie takich urządzeń skutkować będzie:

– dla zawodników — przegraną partii,

– dla innych osób — zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.