Statut (obowiązujący do WZD maj 2015)

STATUT 
DOLNOŚLĄSKIEGO  ZWIĄZKU SZACHOWEGO

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§. 1.
Dolnośląski Związek Szachowy, w skrócie DZSzach, zwany dalej „Związkiem”, zrzesza stowarzyszenia działające w dyscyplinie sportowej „Szachy”.
§. 2.
Terenem działania Związku jest cały kraj, a szczególnie województwo dolnośląskie. Siedzibą Związku jest miasto Wrocław.
§. 3.
1. Związek może zrzeszać swych członków bezpośrednio lub wydzielać w swojej strukturze  oddziały.
2. Związki klubów powstałe na podstawie Art.8.1. ustawy o kulturze fizycznej, mogą zostać przyjęte do Związku na prawach oddziałów.
§. 4.
Związek działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.
§. 5.
1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Związek może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.
3. Nazwa i znak Związku są prawnie zastrzeżone.
§. 6.
Związek jest członkiem Polskiego Związku Szachowego i działa zgodnie z jego statutem, regulaminami, uchwałami oraz wytycznymi.
§. 7.
Związek opiera swoją działalność na  pracy  społecznej swoich członków.
Dla realizacji określonych celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.
§. 8.
Związek może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną i honorową oraz  wydawać komunikaty i inne pisma wynikające z działalności statutowej.
§ 9
Logiem DZSzach jest: czarny orzeł piastowski na żółtym tle (prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami i czarną ramką) symbolizujący województwo dolnośląskie, kończyny i ogon orła przykrywa biało-czarna szachownica na której jest żółty napis z czarną obwódką „DZSzach”, na samym dole czarny  napis na żółtym tle: DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK SZACHOWY.

Rozdział  2  Cel i środki działania


§. 10
Celem Związku jest upowszechnianie i popularyzacja szachów jako: sportu, formy rekreacji, elementu edukacji, kultury, nauki, na terenie Dolnego Śląska.
§. 11
Związek realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z Polskim Związkiem Szachowym.
2. Ustalanie kierunków rozwoju sportu szachowego na terenie działania.
3. Organizację współzawodnictwa sportowego na terenie działania.
4. Organizację imprez szachowych.
5. Promowanie szachów w mediach.
6. Wspieranie różnych form rywalizacji szachowej: szachy klasyczne, szybkie, błyskawiczne, korespondencyjne, kompozycja szachowa, rozwiązywanie zadań szachowych itp.
7. Szkolenia zawodników, działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów, nauczycieli.
8. Wspieranie szachów w środowisku osób niepełnosprawnych.
9. Współpracę z ośrodkami szachowymi w kraju i za granicą.
10. Wspieranie szachów w placówkach oświatowych.
11. Pomoc merytoryczną swoim członkom.
12. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem Statutu przez członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy, a także odnośnych przepisów regulujących dyscyplinę szachy.
13. Realizację zadań zleconych przez organa samorządowe bądź organizacje działające w ramach kultury fizycznej i sportu.
14. Związek może uczestniczyć w projektach wynikających z Ustawy o organizacjach pożytku publicznego.
§.12.
Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki


§.13.
Członkowie Związku dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

CZŁONEK ZWYCZAJNY

§ 14
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba prawna zainteresowana realizacją celów Związku.
2. Status członka zwyczajnego nadaje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.
3. Osoba prawna działa  przez swego pełnomocnika.

§ 15
Członek zwyczajny ma prawo do :
1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku,
2. zgłaszania postulatów i wniosków władzom Związku,
3. uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek,
4. pomocy merytorycznej ze strony Związku,
5. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności DZSzach.
§ 16
1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a. do przestrzegania Statutu oraz przepisów związkowych, 
b. wspierać Związek w realizacji celów statutowych,
c. do regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 17
1. Członkostwo zwyczajne wygasa w przypadku:
a. wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu DZSzach, 
b. rozwiązania się stowarzyszenia,
c. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu DZSzach w przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz regulaminów DZSzach lub zaniku działalności stowarzyszenia.
2. Zalegania z opłatą składek przez okres jednego roku, pomimo wezwania do ich uiszczenia, daje Zarządowi prawo do wykluczenia członka DZSzach. 
3.    Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd, w przypadku naruszenia postanowień Statutu. Zawieszenie w prawach członkostwa polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych. 
4. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Delegatów. 

CZŁONEK WSPIERAJĄCY

§ 18
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Związku, która zadeklaruje pisemnie na rzecz Związku pomoc finansową, rzeczową lub niematerialną. 
2. Osoba prawna działa  przez swego pełnomocnika.
3. Status członka wspierającego nadaje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.
§ 19
Członek wspierający ma wszystkie prawa Członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 20
Członek wspierający jest obowiązany:
1. zadeklarować na rzecz Związku pomoc finansową, rzeczową lub niematerialną.
2. pomagać Związkowi w realizacji jego statutowych celów,
3. przestrzegać postanowień Statutu i przepisów związkowych.
§ 21
1. Członkostwo wspierające wygasa w przypadku:
a. wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu DZSzach, 
b. rozwiązania się stowarzyszenia, śmierci osoby fizycznej,
c. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu DZSzach w przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz regulaminów DZSzach lub zaniku działalności.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Delegatów

CZŁONEK HONOROWY

§ 22
Członkiem Honorowym Związku może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Związku.
§ 23
Członkostwo Honorowe nadaje uchwałą Walne Zebrania Delegatów na pisemny wniosek Zarządu.
§ 24
Członek Honorowy ma prawo uczestniczyć we wszystkich imprezach, a także w posiedzeniach Władz Stowarzyszenia mających szczególnie uroczysty charakter.
§ 25
Członek Honorowy jest obowiązany dbać dobre imię Związku na arenie krajowej i międzynarodowej.
§ 26
1. Członkostwo Honorowe jest dożywotnie.
2. Członkostwo Honorowe ustaje na skutek pisemnej deklaracji zainteresowanego.
3. Członkostwo Honorowe można utracić uchwałą Walnego Zebrania jedynie w przypadku ciężkiego naruszenia prawa i etyki, poniżającego w sposób trwały w opinii publicznej.
 

Rozdział 4  Władze Związku


§ 27.
1. Władzami Związku są:
a) Walne Zebranie Delegatów
b) Zarząd
c) Prezydium Zarządu
d) Komisja Rewizyjna.
§ 28.
Kadencja władz Związku trwa cztery lata. 
§ 29.
1.    Najwyższą władzą Związku jest  Walne Zebranie Delegatów  zwoływane przez Zarząd co dwa lata jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo - wyborcze. 
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
a) uchwalanie  Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Związku,
b) uchwalanie, na podstawie wniosku Zarządu, regulaminu działania zebrania,
c) wybór prezesa Związku w głosowaniu tajnym,
d) wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od regulaminu zebrania,
e) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Związku,
f) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
g) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
i) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku.
§ 30.
1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
a)    z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych wybrani zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Walne  Zebranie Delegatów,
b)    z głosem doradczym - członkowie władz, którzy nie zostali wybrani  na delegatów, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Związku powinni być zawiadomieni co najmniej 30 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania Delegatów.
3. Podstawowe materiały jak: sprawozdanie, propozycje zmian w Statucie, projekty uchwał, itp. delegaci powinni otrzymać od Zarządu co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.
§ 31.
Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów.
§ 32.
1. Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd na podstawie:
a) uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej, podjętym bezwzględną większością głosów,
c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 33.
1. Zarząd Związku jest organem władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów.
2. Zarząd Związku składa się z 11 do 17 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów.
3. Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, ale nie mniej niż dwa razy do roku.
§ 34.
1. Oddziały Związku działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Związku sprawując władzę, w imieniu Związku na obszarze swojego działania.
2. Oddziały Związku posiadają Zarządy składające się z Przewodniczącego oraz 2 do 4 członków.
3. Przewodniczący oddziału, jeżeli nie został wybrany do Zarządu Związku w sposób statutowy, ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 35.
1. Zarząd Związku działa na podstawie opracowanego regulaminu, Załącznikami do regulaminu są zakresy obowiązków Prezesa i innych członków Zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów,
3) kierowanie całokształtem działalności Związku,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
5) uchwalanie planów działania i planów  finansowych,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji,
7) powoływanie oddziałów, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
8) powoływanie sekretarza Zarządu na wniosek Prezesa,
9) przyjmowanie,  zawieszanie,  wykreślanie oraz wykluczanie członków Związku,
10) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Związku.
§ 36.
1. Prezydium Zarządu składa się 3-6 członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów.
2. Prezydium Zarządu spotyka się nie mniej niż 8 razy w roku.
3. Prezydium  Zarządu działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.
4. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów,
3) podejmowanie decyzji w sprawach bieżących.
§ 37.
W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.
§ 38.
1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Związku - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Związku.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Związku.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Pierwszą instancją jest Komisja Dyscyplinarna powołana przez Zarząd, pod przewodnictwem członka Zarządu. Drugą instancją jest Zarząd Związku.
§ 39.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes.
§ 40.
1. Prezes kieruje pracami Zarządu i Prezydium Zarządu.
2. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezydium Zarządu, Prezes podejmuje decyzje odnośnie bieżącej działalności Związku.
§ 41. 
1. Komisja Rewizyjna składa się 3 - 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo - gospodarczej działalności Związku.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie dotyczące działalności władz Związku oraz posiada prawo wnioskowania w sprawach absolutorium dla Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu  z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
6. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej i jej organów określają regulaminy uchwalone przez Komisję, a parafowane przez Zarząd.
§ 42.
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej  władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 

Rozdział 5
Majątek i fundusze Związku


§ 43.
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Związku składają się:
1) składki roczne członków Związku,
2) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
3) darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej  działalności statutowej i gospodarczej Związku.
§ 44.
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób w tym: Prezesa i Wiceprezesa lub sekretarza.


Rozdział 6
Postanowienia końcowe


§ 45.
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 46.
1. Rozwiązanie się Związku następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.
§ 47.
Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz Zarządowi Związku.
§ 48.
1. Statut jest obowiązujący z chwilą uchwalenia go przez Walne Zebranie Delegatów.
2. Zarząd ma prawo wniesienia ewentualnych poprawek wymaganych przez organ rejestrujący.
3. Poprawki należy zatwierdzić na następnym Walnym Zebraniu Delegatów.

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu Delegatów 25.02.2007 we Wrocławiu.

Załączniki:
Pobierz plik (Statut_dzszach_KRS_31032009.pdf)Statut_dzszach_KRS_31032009.pdf[Odpis statutu z KRS]1629 kB

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław