Nowe Licencje PZSzach

Ukazał się nowy Regulamin nadawania licencji w dyscyplinie szachy oraz Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach. Dokumenty są do sciągnięcia w menu PLIKI/PZSzach

Komunikat PZSzach w sprawie licencji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 2005 nr 155 poz. 1298; Dz. U 2006 nr 64 poz. 448) każdy klub, zawodnik, sędzia i trener musi posiadać licencję Polskiego Związku Szachowego. Licencja upoważnia klub i zawodnika do udziału we współzawodnictwie sportowym oraz sędziego i trenera do prowadzenia działalności sędziowskiej i trenerskiej.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. wszystkie dotychczasowe licencje tracą ważność.

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy regulamin przyznawania i pozbawiania licencji oraz nowe wnioski licencyjne.

Wnioski o przyznanie licencji należy składać w terytorialnie odpowiednich Wojewódzkich Związkach Szachowych od 11.12.2006 r.

Przyznanie licencji będzie dokumentowane odpowiednio dla:
 • klubów - pismem potwierdzającym przyznanie licencji,
 • zawodników - adnotacją i znaczkiem w legitymacji szachowej zawodnika,
 • sędziów - adnotacją i znaczkiem w legitymacji sędziowskiej,
 • trenera / instruktora - adnotacją i znaczkiem w legitymacji trenera / instruktora lub
 • w legitymacji szachowej.
Licencje wydawać będą upoważnione Wojewódzkie Związki Szachowe.

Koszt wydania licencji będzie podany w komunikacie organizacyjno-finansowym na dany rok i w 2007 roku wynosi 30 zł.

Lista licencjonowanych klubów, zawodników, sędziów i trenerów/instruktorów z danego województwa będzie umieszczona na stronach internetowych odpowiednich Wojewódzkich Związków Szachowych.

Centralny rejestr wszystkich klubów, zawodników, sędziów trenerów/instruktorów będzie dostępny na stronie internetowej Polskiego Związku Szachowego.

REGULAMIN
przyznawania i pozbawiania licencji
dla zawodników , sędziów, trenerów i instruktorów oraz klubów
zrzeszonych w Polskim Związku Szachowym


Poniższy regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 2005 nr 155 poz.1298; Dz. U 2006 nr 64 poz. 448)

ROZDZIAŁ I

Wstęp
 1. Posiadanie licencji przez zawodnika jest warunkiem jego udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Szachowy lub upoważnione Wojewódzkie Związki Szachowe.
 2. Posiadanie licencji przez klub jest warunkiem jego udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Szachowy lub upoważnione Wojewódzkie Związki Szachowe
 3. Posiadanie licencji przez sędziego jest jednym z warunków uprawniających do sędziowania zawodów organizowanych przez Polski Związek Szachowy, Wojewódzkie Związki Szachowe oraz wszystkich zawodów klasyfikowanych w rankingu.
 4. Posiadanie licencji przez trenera / instruktora jest warunkiem podjęcia pracy szkoleniowej z zawodnikami oraz delegowania na imprezy organizowane przez Polski Związek Szachowy i Wojewódzkie Związki Szachowe.
 5. Wszystkie decyzje o wydaniu licencji podejmuje Polski Związek Szachowy lub z jego upoważnienia Wojewódzkie Związki Szachowe.
 6. Polski Związek Szachowy prowadzi centralną ewidencję wydanych licencji oraz decyzji o odmowie wydania i pozbawieniu licencji.
ROZDZIAŁ II

Zasady przyznawania i pozbawiania licencji

1. Zawodnicy1. Licencje zawodnikowi wydaje się na jego wniosek na czas nieokreślony.
2. Wniosek o licencję zawodnik składa w Wojewódzkim Związku Szachowym, w którym jest zarejestrowany jego klub lub on bezpośrednio (dotyczy zawodników bez przynależności) Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania szachów, wydane przez lekarza medycyny sportowej,
 • pisemną zgodę opiekuna w przypadku zawodnika niepełnoletniego,
 • pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Szachowego, odpowiednich Wojewódzkich Związków Szachowych oraz międzynarodowych organizacji szachowych, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • kserokopię wpłaty kosztów wydania licencji, w wysokości określonej w komunikacie organizacyjno-finansowym na dany rok, na konto właściwego Wojewódzkiego Związku Szachowego.

3. PZSzach może odmówić wydania licencji, jeżeli zawodnik:

 • nie dołączy do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów,
 • został ukarany przez organy dyscyplinarne PZSzach lub WZSzach karą dyskwalifikacji, na okres tej dyskwalifikacji.
4. PZSzach może pozbawić zawodnika licencji, jeżeli:
 • rażąco naruszył statut lub regulaminy PZSzach lub WZSzach,
 • rażąco narusza obowiązki zawodnika,
 • przekroczył przepisy antydopingowe,
 • został ukarany karą dyskwalifikacji.
5. Od decyzji Polskiego Związku Szachowego o odmowie wydania licencji przysługuje zawodnikowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

2. Kluby

1. Licencje klubowi wydaje się na jego wniosek na okres jednego roku.
2. Wniosek o licencję klub składa w Wojewódzkim Związku Szachowym, w którym jest zarejestrowany.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej klubu,
 • odpis statutu lub umowy spółki w przypadku klubu działającego jako osoba prawna,
 • pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów Polskiego Związku Szachowego, odpowiednich Wojewódzkich Związków Szachowych oraz międzynarodowych organizacji szachowych, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • kserokopię wpłaty kosztów wydania licencji, w wysokości określonej w komunikacie organizacyjno-finansowym na dany rok, na konto właściwego wojewódzkiego związku szachowego.
3. PZSzach może odmówić wydania licencji, jeżeli klub:
 • nie dołączy do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów,
 • został ukarany przez organy dyscyplinarne PZSzach lub WZSzach karą dyskwalifikacji, na okres tej dyskwalifikacji,
 • nie jest członkiem PZSzach i właściwego WZSzach,
 • nie zapłacił składek członkowskich do PZSzach i właściwego Wszach za rok poprzedni.
4. PZSzach może pozbawić klub licencji, jeżeli:
 • rażąco naruszył statut lub regulaminy PZSzach lub WZSzach,
 • został ukarany karą dyskwalifikacji.
5. Od decyzji Polskiego Związku Szachowego o odmowie wydania licencji przysługuje klubowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
6. Kluby zarejestrowane w PZSzach i właściwym WZSzach na dzień 31.12.2006 r. nie dołączają do wniosku wyciągu z KRS i odpisu statutu.
7. Kluby, które w danym roku posiadają licencję i mają opłacone składki za ten rok otrzymują licencję na kolejny rok automatycznie bez dodatkowych opłat.

3. Sędziowie

1. Licencje sędziemu wydaje się na jego wniosek na okres jednego roku.
2. Wniosek o licencję sędzia składa w Wojewódzkim Związku Szachowym, na którego terenie jest zameldowany lub, w którym jest zarejestrowany.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania zawodów szachowych,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia sędziowskie,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Szachowego, odpowiednich Wojewódzkich Związków Szachowych oraz międzynarodowych organizacji szachowych, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • kserokopię wpłaty składki, w wysokości określonej w komunikacie organizacyjno-finansowym na dany rok, na konto właściwego wojewódzkiego związku szachowego.
3. PZSzach może odmówić wydania licencji, jeżeli sędzia:
 • nie dołączy do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów,
 • został ukarany przez organy dyscyplinarne PZSzach lub WZSzach karą dyskwalifikacji, na okres tej dyskwalifikacji.
4. PZSzach może pozbawić sędziego licencji, jeżeli:
 • przyczynił się do naruszenia dobrego imienia i prestiżu szachów,
 • rażąco naruszył statut lub regulaminy PZSzach lub WZSzach,
 • rażąco narusza obowiązki sędziego,
 • został ukarany karą dyskwalifikacji.
5. Od decyzji Polskiego Związku Szachowego o odmowie wydania licencji przysługuje sędziemu skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
6. Sędzia, który posiada licencję na dany rok otrzymuje ją automatycznie na kolejny rok po opłaceniu składki w wysokości określonej w komunikacie organizacyjno-finansowym.

4. Trenerzy i instruktorzy

1. Licencje trenerowi lub instruktorowi wydaje się na okres jednego roku.
2. Wniosek o licencję trener lub instruktor składa w Wojewódzkim Związku Szachowym, w którym jest zarejestrowany lub zameldowany na obszarze jego działania.
Do wniosku należy dołączyć następujące enty:
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu trenera lub instruktora,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia trenerskie lub instruktorskie,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Szachowego, odpowiednich Wojewódzkich Związków Szachowych oraz międzynarodowych organizacji szachowych, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • kserokopię wpłaty składki, w wysokości określonej w komunikacie organizacyjno-finansowym na dany rok na konto właściwego wojewódzkiego związku szachowego.
3. PZSzach może odmówić wydania licencji, jeżeli trener/instruktor:
 • nie dołączy do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów,
 • został ukarany przez organy dyscyplinarne PZSzach lub WZSzach karą dyskwalifikacji, na okres tej dyskwalifikacji.
4. PZSzach może pozbawić trenera / instruktora licencji, jeżeli:
 • postawa trenera / instruktora nie przynosi splendoru szachom i nie jest wzorem godnym naśladowania,
 • rażąco naruszył statut lub regulaminy PZSzach lub Wszach,
 • rażąco narusza obowiązki trenera / instruktora,
 • został ukarany karą dyskwalifikacji.
5. Od decyzji Polskiego Związku Szachowego o odmowie wydania licencji przysługuje trenerowi / instruktorowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
6. Trener / instruktor, który posiada licencję na dany rok otrzymuje ją automatycznie na kolejny rok po opłaceniu składki w wysokości określonej w komunikacie organizacyjno-finansowym.

ROZDZIAŁ III

Postanowienia końcowe

1. Zawodnicy, którzy posiadają licencję na okres do końca 2008 roku i dłużej nie ponoszą kosztów wydania nowej licencji.
2. Zawodnicy, którzy posiadają licencję na okres do końca 2007 roku płacą za wydanie nowej licencji kwotę 20 zł.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZSzach.
4. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd PZSzach w dniu 11 listopada 2006 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław