Działalność

Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów DZSzach - Wrocław, 17 grudnia 2022,

Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów DZSzach

Miejsce: Wrocław ul. Na Grobli 30-32

godz. 11:00 - I termin, godz. 11:30 - II termin

Proponowany porządek
1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów
2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu obrad WZD
3. Wybór Przewodniczącego WZD
4. Wybór Komisji WZD:
- Mandatowej
- Skrutacyjnej
- Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji WZD
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
7. Sprawozdanie Zarządu DZSzach
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
10. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu
11. Rozpatrzenie proponowanych zmian w Statucie DZSzach   -> PROJEKT
12. Rozpatrzenie uchwał zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków
13. Zakończenie Walnego Zebrania Delegatów

Przydział delegatów zgodnie z ordynacją uchwaloną na poprzednim WZD.
1.Każdy klub, będący członkiem zwyczajnym DZSzach, posiada prawo do 1 głosu(delegata).
2.Prawo do dodatkowego głosu(delegata) mają kluby spełniające łącznie oba warunki:
- posiadają drużynę na najwyższym szczeblu Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska (juniorów lub seniorów)
- posiadają drużynę w ligach centralnych (juniorów lub seniorów)

Załączniki:
Pobierz plik (STATUT-DZSZACH-projekt2022.pdf)STATUT-DZSZACH-projekt2022.pdf[ ]126 kB
Pobierz plik (WZD-przydzial-mandatów.pdf)Podzial-Mandatow[ ]83 kB

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław