OOM 2019 (MPJ do lat 12 i 14) - dokumenty, płatności

25.03.2019

Nr konta do wpłat dla osób spoza limitu ministerialnego: Świętokrzyski Związek Szachowy 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517 lub gotówką w dniu przyjazdu (po uprzednim ustaleniu z organizatorem). Koszt 110zł za osobodzień (zakwaterowanie i wyżywienie).

http://pzszach.pl/wp-content/uploads/2019/02/OOM-2019-Informacja-Organizacyjna.pdf

13.03.2019

Informujemy iz każdy uczestnik OOM musi posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie.

http://pzszach.pl/wp-content/uploads/2019/02/Oswiadczenie-OOM-2019.pdf

Ponadto ażdy uczestnik olimpiady winien legitymować siędowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL, posiadać polisę ubezpieczenia NNW (klubowa, WISS, indywidualna), a zawodnicy dodatkowo powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu  (zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14kwietnia 2011r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danegosportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 500), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27maja2011r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz.653z późn. zm.) oraz w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń(Dz. U. z 2016 r. poz. 1172)

Kalendarz XXV OOM w sportach halowych Świętokrzyskie 2019
Komunikat nr 1 – regulamin zawodów XXV OOM 2019 hala
Oświadczenie OOM 2019