III Dolnośląska Liga Szachowa 2017/2018 - REGULAMIN

REGULAMIN
Drużynowych Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w sezonie 2017/2018 - III Dolnośląska Liga Szachowa

I. CEL ROZGRYWEK
1. Wyłonienie drużyny awansującej do Drużynowych Mistrzostw Polski – II Ligi w 2018 roku
2. Popularyzacja szachów w regionie
3. Umożliwienie zdobywania, podwyższania rankingu FIDE, wyższych kategorii, tytułów szachowych i klas sportowych.


II. UCZESTNICTWO
1. W III DLS prawo uczestnictwa mają drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, posiadających licencję klubową PZSzach, które nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach.
2. W III DLS może uczestniczyć tylko jedna drużyna danego klubu.
3. W skład III DLS wchodzi 12 drużyn, które:
a) spadły z Ekstraligi, I, II Ligi Seniorów w 2017 r
b) utrzymały się w III Dolnośląskiej Lidze Szachowej w sezonie 2016/2017
c) awansowały z dolnośląskich lig okręgowych w sezonie 2016/2017
4. Rezerwą tworzą drużyny, które zajęły miejsca 10–12 w III Lidze w poprzednim sezonie.


III. SKŁAD DRUŻYNY
1. Drużyna składa się z minimum 5 zawodników zarejestrowanych w jednym klubie, w tym przynajmniej jednej kobiety.
2. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie III DLS.
3. Do rozgrywek można zgłosić jednego zawodnika, który grał w ligach centralnych w 2017 r. (Ekstralidze, I Lidze i II Lidze Seniorów) nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z lig centralnych do lig wojewódzkich.
4. Do drużyny można zgłosić najwyżej 15 zawodników, przy czym zawodnik zgłoszony wyżej nie może mieć rankingu FIDE mniejszego o więcej niż 200 punktów niż zawodnik zgłoszony niżej. Decyduje aktualna na czas zgłoszenia lista rankingowa .
5. Zawodników dodatkowych można zgłaszać do 6 rundy włącznie. Zawodnik dodatkowy nie może być zgłoszony przed zawodnikiem z wyższym aktualnym rankingiem FIDE (dalej PZSzach).
6. Mecze rozgrywane są na 5 szachownicach, przy czym w każdym meczu w każdej z drużyn:
a) na szachownicy piątej musi występować dowolna kobieta ze składu drużyny,
b) kolejność zawodników na szachownicach 1-4 musi być zgodna z kolejnością w zgłoszeniu.
7. W meczu można wystawić zawodnika, który został zgłoszony do rozgrywek i pozytywnie zweryfikowany przez sędziego głównego (przynależność klubowa, licencja) na minimum 3 dni przed datą meczu.
8. Do drużyny można zgłosić zawodnika, który zagrał w Lidze Okręgowej w tym samym klubie. Zawodnik ten po rozegraniu 5 partii w III DLS traci prawo gry w Lidze Okręgowej.
9. W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik, który grał w ligach centralnych w 2017 r. lub jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
11. Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania głównego, za wyjątkiem dopisania zawodników dodatkowych.
12. Listy zgłoszonych zawodników będą publikowane na stronie internetowej www.dzszach.pl .
13. Po rozegraniu partii, zawodnik traci możliwość reprezentowania innego klubu w danym cyklu rozgrywek szczebla wojewódzkiego.
14. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach.


IV. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
1. Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe oraz opłatę klasyfikacyjno-rankingową. Wpisowe należy wpłacać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego, Wrocław ul Borowska 1-3 w AliorBank, Nr konta: 51 2490 0005 0000 4530 2174 2296 w terminie do pierwszej rundy III DLS.
2. Wpisowe do rozgrywek wynosi 250 PLN. Za każdego zgłoszonego zawodnika obowiązuje opłata rankingowa PZSzach 20 PLN. Wpisowe wraz z opłatą rankingową za skład podstawowy wynosi 250+5x20 = 350 PLN. Opłaty rankingowe za zawodników rezerwowych, należy wpłacić przed meczem, w którym zagra zawodnik rezerwowy. Informację o wpłacie wraz z kopią dowodu przelewu należy przesłać e-mailem do sędziego głównego i biura Związku. Zawodnik z nieopłaconą opłatą rankingową nie będzie uwzględniany w wynikach.
3. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) skład drużyny z zachowaniem kolejności wystawiania: pełne imiona i nazwiska zawodników, datę urodzenia, kategorię szachową, ranking, numer licencji zawodniczej PZSzach,
b) imię i nazwisko kierownika drużyny wraz z danymi do kontaktu: telefon, e-mail.
c) dokładny adres sali gry.
4. Zgłoszenia do rozgrywek należy przesyłać do sędziego głównego nie później niż 6 dni przed pierwszą rundą rozgrywek.


V. SYSTEM ROZGRYWEK
1. III DLS zostanie rozegrana systemem kołowym na dystansie 11 rund.
2. III DLS rozgrywana jest systemem dojazdowym, za wyjątkiem ostatniej rundy, która może być rozgrywana w jednym miejscu i czasie dla wszystkich drużyn.
3. Losowanie numerów startowych zostanie dokonane podczas odprawy technicznej.
4. Szczegółowe kojarzenie oraz terminarz zostaną podane w komunikatach sędziowskich.


VI. PRZEPISY TURNIEJOWE
1. Tempo gry wynosi: 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii dla zawodnika.
2. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
3. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE i PZSzach.


VII. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. Mecz można przełożyć na najbliższą sobotę następującą po wyznaczonym terminie meczu lub na termin wcześniejszy. Każda zmiana terminu meczu wymaga zgody sędziego głównego.
2. Po obustronnym uzgodnieniu zmiany terminu meczu przez zainteresowane drużyny sędzia główny podejmuje decyzję o zmianie terminu konkretnego meczu, podając jego datę i miejsce w serwisie turniejowym.
3. Przekładanie spotkań 7 dni po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym jest dozwolone w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za zgodą sędziego głównego. Wniosek o przełożenie meczu musi być złożony na piśmie lub e-mailem do sędziego głównego przed ustalonym terminem spotkania pod rygorem uznania meczu za obopólny walkower.
4. W przypadkach uzasadnionych (udział zawodników wnioskującej drużyny w zawodach rangi MP, DMP, branżowych MP, Mistrzostw Województwa lub równoważnych), sędzia główny podejmuje decyzję o przełożeniu meczu na wniosek jednej z drużyn, mimo braku zgody drużyny przeciwnej. Wniosek musi zostać złożony na piśmie lub e-mailem do sędziego głównego najpóźniej 14 dni przed terminem rozgrywania meczu. Sędzia główny ma 2 dni na ogłoszenie decyzji i powiadomienie drużyn. Nowy termin rozegrania meczu jest ustalany w konsultacjach sędziego głównego oraz zainteresowanych stron.
5. Zaległe mecze muszą być rozegrane przed przedostatnią rundą.
6. Mecze odbywają się zgodnie z opublikowanym terminarzem. Godziny rozpoczęcia rund ustala się na godz. 10:00.
7. Sala gier powinna być odpowiednio przygotowana do meczu i otwarta 30 min przed rozpoczęciem meczu. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów, a pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane.
8. Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia organizator meczu.
9. Gospodarze meczu grają na pierwszej, trzeciej i piątej szachownicy białymi bierkami, na drugiej i czwartej czarnymi.
10. Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie. Kapitan jest obowiązany podać pełny 5-osobowy skład swojej drużyny, bez względu na obecność zawodników na sali gry. Zawodnicy wpisani do składu na mecz muszą mieć opłaconą opłatę rankingową PZSzach.
11. Drużyna może rozpocząć mecz, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej trzech zawodników drużyny.
12. Zawodnik, który pojawi się przy partii z opóźnieniem większym niż 30 minut, przegrywa partię.
13. Za każdy oddany walkower indywidualny drużyna otrzymuje karę finansową:
a) 50 zł – za oddanie walkowera na szachownicy IV lub V
b) 100 zł – za oddanie walkowera na szachownicach I-III
Ww. kara musi być wpłacona na konto DZSzach w terminie do następnej kolejki. Naliczona kara przechodzi na fundusz nagród.
14. Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wypadki losowe, itp.) rozpatruje sędzia główny, na wniosek kapitana lub kierownika drużyny. Wszelkie awarie, wypadki losowe należy udokumentować. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku klub wnioskujący ponosi koszty transportu pozostałych drużyn na ponowne rozegranie zaległego meczu.


VIII. OCENA WYNIKÓW
1. Kolejność miejsc zajętych przez drużyny ustala się według następujących kryteriów:
1. Suma punktów meczowych (wygrany mecz 2 pkt., remis 1 pkt., przegrany mecz 0 pkt., oddanie walkowera [minus] −2 pkt.) z zastrzeżeniem z punktu X.6
2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny – wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt., remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt., walkower 0 pkt.
3. Wynik bezpośrednich meczy
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Punktacja Sonnenborna-Bergera

IX. ZASADY AWANSU LUB SPADKU
1. Do II Ligi może awansować wyłącznie drużyna klubu, która jest członkiem zwyczajnym PZSzach i posiada licencję klubową PZSzach.
2. Mistrz III Ligi, ewentualnie kolejna drużyna, uzyskuje awans do II Ligi, zgodnie z Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski wydanym przez PZSzach. Zespół, który zagra w II lidze korzystając z dodatkowych kryteriów określonych przez PZSzach, traci prawo gry w III Lidze.
3. W przypadku niemożliwości awansu (np. klub posiada drużynę w II lidze) lub rezygnacji, prawo awansu może przejść na następną z końcowej tabeli drużynę.
4. Zespoły, które zajmą miejsca 10-12 spadają do lig okręgowych.
5. W przypadku spadku w bieżącym sezonie większej liczby drużyn z Ekstraligi, I lub II Ligi do ligi wojewódzkiej, do lig okręgowych spadają kolejne drużyny, licząc od 9 miejsca w górę.
6. Zespół, który wycofa się lub zostanie skreślony z rozgrywek DLS, zostaje zdegradowany do ligi okręgowej.
7. Drużyna, która uzyska awans do II Ligi, zobowiązana jest w terminie 60 dni od zakończenia III ligi potwierdzić na piśmie swój udział w II Lidze 2018 r. Drużyna, która potwierdzi udział w II Lidze i nie weźmie w niej udziału, zostaje zdegradowana do ligi okręgowej.


X. SĘDZIOWIE I KIEROWNICTWO MISTRZOSTW
1. Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem każdej z lig sprawuje sędzia główny.
2. Poszczególne mecze prowadzą sędziowie, których wyznacza gospodarz.
3. Sędziowie prowadzący mecze muszą posiadać licencję sędziego PZSzach i mieć opłaconą roczną składkę.
4. Przed rozpoczęciem meczu sędzia jest uprawniony do zweryfikowania zawodników (kapitan drużyny jest zobowiązany do przedłożenia dowodów tożsamości i kart zawodniczych zawodników, którzy nie zostali pozytywnie zweryfikowani przez sędziego głównego).
5. Sędzia meczu zobowiązany jest w ciągu godziny od zakończenia ostatniej partii meczu przekazać wyniki zakończonego meczu do sędziego głównego (e-mail, tel., SMS).
6. Kierownik drużyny gospodarzy zobowiązany jest w terminie pięciu dni roboczych od zakończenia meczu wysłać e-mailem zapisy partii formacie PGN (ewentualnie tekstowym). W uzasadnionym i uzgodnionym z sędzią głównym przypadku dopuszcza się przesłanie zapisów w formie papierowej na adres sędziego głównego. Za niedostarczenie zapisów wszystkich partii z meczu nakładana jest kara [minus] −1 pkt meczowy.
7. Rezultaty meczów podlegają weryfikacji przez sędziego głównego na podstawie dostarczonych protokołów meczowych. Ewentualne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowych rezultatów na szachownicy, należy kierować na adres sędziego głównego.
8. Odwołanie od decyzji sędziego meczu można składać tylko na piśmie, w terminie do 2 dni po rozegraniu meczu. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest umieszczenie w protokole zawodów zapowiedzi protestu.
9. Od decyzji sędziego głównego można odwołać się w terminie do 2 dni od opublikowania decyzji pod warunkiem wpłacenia na konto DZSzach kaucji w wysokości podwójnego wpisowego. Organem odwoławczym jest jury d’appel powoływane każdorazowo przez Prezesa, złożone sędziego klasy przynajmniej państwowej nie sędziującego rozgrywek ligowych na Dolnym Śląsku oraz dwóch kierowników drużyn ligowych, których nie dotyczy odwołanie, wybieranych w drodze losowania. Jury musi podjąć jednogłośną decyzję przy udziale przynajmniej 2 osób aby zmienić werdykt sędziego głównego. Jury d’appel ma 2 tygodnie na wydanie decyzji od momentu otrzymania odwołania. Wpłacona kaucja podlega zwrotowi w przypadku uchylenia decyzji sędziego głównego. W przeciwnym przypadku kaucja przechodzi na fundusz nagród.
10. Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia serwisu turniejowego na stronie internetowej DZSzach, gdzie będą znajdować się wyniki, adresy, kontakty, terminarz, zapisy partii oraz komunikaty sędziowskie.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem należy stosować aktualne przepisy gry FIDE, Kodeksu Szachowego PZSzach oraz Komunikaty Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanych przez DZSzach.
2. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia głównego, ew jury d’appel.
3. Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów (sekcji szachowych).
4. Zwycięskie zespoły otrzymają puchary oraz dyplomy.
5. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.
6. Zaleca się żeby organizator (gospodarz) meczu poinformował o meczu i wynikach lokalne media, rozpropagował informacje o meczu wśród społeczności lokalnej (np. rozwiesił plakaty itp.).

Łukasz Butkiewicz                                                  Dominik Kulaś                                                                   Aleksander Sokólski
IM, Wiceprezes                                                    Prezes DZSzach                                                              Sędzia klasy IA, Wiceprezes

Załączniki:
Pobierz plik (3Liga_2017-2018-4.pdf)3Liga_2017-2018-4.pdf[ ]81 kB