Propozycja Regulaminu Komisji Młodzieżowej

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI MŁODZIEŻOWEJ DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO - propozycja v.2


l. Wstęp

1.1. Komisja Młodzieżowa Dolnośląskiego Związku Szachowego zwana dalej „Komisją" jest organem doradczym lub opiniującym w sprawach sportu młodzieżowego w Dolnośląskim Związku Szachowym, podległą bezpośrednio Prezesowi Dolnośląskiego Związku Szachowego.

1.2. W skład Komisji wchodzić mogą rodzice juniorów i młodzików, trenerzy oraz inne osoby związane ze sportem młodzieżowym.

2. Ustanowienie władz i kadencja

2.1. W skład Komisji wchodzi:
- przewodniczący z prawem głosu
- do 6 członków poza Przewodniczącym z prawem głosu.

2.2. Przewodniczącego Komisji wybiera Zarząd na wniosek Prezes DZSzach.

2.3. Członków Komisji proponuje przewodniczący Komisji, a zatwierdza Zarząd DZSzach.

2.4. Przewodniczący Komisji może być odwołany przez Zarząd DZSzach.

2.5. Rezygnacja przewodniczącego Komisji lub przypadek losowy uniemożliwiający pełnienie funkcji w czasie trwania kadencji upoważnia członków Komisji do wyznaczenia spośród siebie w drodze Uchwały Komisji pełniącego obowiązki przewodniczącego co czasu powołania nowego przewodniczącego przez Prezesa DZSzach.

2.6. Komisja ma prawo do zmiany i uzupełnienia swego składu oraz proponowaniu zmian regulaminu działania Komisji

3. Zadania Komisji Młodzieżowej DZSzach.

3.1. Zadaniem Komisji jest:
• działanie dla dobra szachów juniorskich na dolnym Śląsku
• współpraca z Zarządem Dolnośląskiego Związku Szachowego i pozostałymi organami związku
• proponowanie i opiniowanie regulaminów imprez juniorskich organizowanych przez DZSzach
• proponowanie terminów imprez do kalendarza DZSzach
• pełnienie roli obserwatora na turniejach juniorskich na Dolnym Śląsku i ocenianie ich
• udział w koordynacji rozgrywek juniorskich na Dolnym Śląsku
• aktywizacja szachów juniorskich i szkolnych na Dolnym Śląsku
• promowanie osiągnięć młodych szachistów
• opracowanie regulaminu powołań do Kadr Wojewódzkich Młodzików i Juniorów
• opracowanie wspólnie z TK zasad podziału środków przypadających na kadry wojewódzkie
• opracowanie zakresu obowiązków trenera-koordynatora oraz dokonywanie dwa razy w roku, do końca czerwca i do końca listopada oceny jego pracy i przedstawianie tej oceny Zarządowu DZSzach.
• opracowanie zasad i przeprowadzanie konkursu na funkcję trenera-koordynatora Kadr Wojewódzkich

• wybór trenera koordynatora Kadr Wojewódzkich i przedstawienie swojego wyboru do akceptacji Zarządowi DZSzach 
• ustalanie w porozumieniu z Prezesem DZSzach zasad juniorskich wymian międzynarodowych
• wyłanianie w porozumieniu z trenerem-koordynatorem reprezentacji Dolnego Śląska na imprezy, gdzie
  reprezentacja ta występuje
• współpraca z Trenerem Koordynatorem, trenerami klubowymi, rodzicami i zawodnikami
• współpraca z organizatorami turniejów juniorskich

3.2. Zadaniem przewodniczącego Komisji jest:
• zwoływanie zebrań Komisji co najmniej 4 razy w roku, przewodniczenie im i uczestniczenie w nich
• wnioskowanie o powoływanie członków Komisji
• ustalanie w porozumieniu z pozostałymi członkami Komisji zakresu obowiązków i zadań członków Komisji
• reprezentowanie Komisji na zewnątrz
• informowanie członków Komisji o istotnych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem Komisji
• sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Komisji oraz ocena aktywności członków Komisji
• przedstawianie stanowisk, uchwał i wniosków Komisji na zebraniach Zarządu DZSzach.

3.3. Zadaniem członków Komisji jest:
• uczestniczenie w posiedzeniach Komisji z głosem stanowiącym
• wykonywanie zadań ustalonych podczas posiedzeń Komisji
• informowanie Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji o istotnych zdarzeniach związanych z
  funkcjonowaniem Komisji
• reprezentowanie Komisji na zewnątrz w zastępstwie Przewodniczącego.

3.4. Komisja podejmuje decyzje w postaci Uchwał oraz Wniosków.

3.5. Z inicjatywą podjęcia Uchwały lub Wniosku wystąpić może Przewodniczący lub każdy z członków Komisji.

3.6. Decyzje Komisji są podejmowanie zwykłą większością głosów.

3.7. Decyzje Komisji są przyjmowane do stosowania po przegłosowaniu zwykłą większością głosów.


3.8. W przypadku oddania podczas głosowania równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Zebrania Komisji.

4.1. Zebrania Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji lub Zarząd DZSzach; na wniosek członków Komisji lub członków Zarządu Dzszach lub w razie potrzeby.

4.2. Zebrania Komisji otwarte są dla wszystkich zainteresowanych.

4.3. W wyjątkowych przypadkach (np. brak aktywności przewodniczącego Komisji) prawo do zwołania zebrania ma Zarząd DZSzach na wniosek co najmniej dwóch członków Komisji.

4.4. Informacje o zebraniach Komisji wraz z programem i porządkiem obrad będą publikowane na stronie DZSzach lub rozpowszechnianie z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.


4.5. Nowe treści i zagadnienia w stosunku do opublikowanego programu i porządku zebrań Komisji należy zgłaszać do przewodniczącego Komisji najpóźniej 3 dni przed zebraniem pod rygorem nieuwzględnienia ich w obradach Komisji.


4.6 Zebrania Komisji powinno się w miarę możliwości protokołować.

5. Finansowanie Komisji.

5.1. Dolnośląski Związek Szachowy zabezpiecza w miarę własnych możliwości środki finansowe na działalność Komisji.

5.2. Przewodniczący Komisji przedstawia Zarządowi ewentualne potrzeby finansowe Komisji.

5.3. Preliminarz może być przekroczony bez potrzeby akceptacji Zarządu DZSzach o kwoty stanowiące własne przychody Komisji.

5.4. W ramach zatwierdzonego preliminarza przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji dysponuje środkami finansowymi.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin Działania Komisji jest zatwierdzany przez Zarząd DZSzach.

6.2. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie Zarząd DZSzach.

6.3. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Zarządu DZSzach a na zebraniach Komisji do Przewodniczącego Komisji.

6.4. Organem kontroli jest Komisja Rewizyjna Dolnośląskiego Związku Szachowego.


Niniejszy Regulamin został przyjęty na ………………………………………………………………………………. we Wrocławiu w dniu ……….. 2006 r. i zatwierdzony przez Zarząd Dolnośląskiego Związku Szachowego.

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław