mds blitz 2021  FLAMPARK 2021

III Dolnośląska Liga Juniorów 2015 i dalsze lata- regulamin

REGULAMIN
Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w Szachach – III Dolnośląska Liga Juniorów

 (AKTUALIZACJA 2018, 2019 r.)

I. CEL ROZGRYWEK
1. Wyłonienie drużyny awansującej do II Ligi Juniorów.
2. Popularyzacja szachów w regionie.

3. Umożliwienie zdobywania kategorii szachowych.

II. UCZESTNICTWO
1. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach.
2. W III Dolnośląskiej Lidze Juniorów może uczestniczyć dowolna liczba drużyn z jednego klubu.

III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. III Dolnośląska Liga Juniorów zostanie rozegrana systemem szwajcarskim opartym na rankingu na dystansie 5 -7 rund (kojarzenie wg. punktów meczowych) lub systemem kołowym.
2. Tempo gry: 60 minut + 30 sek na partię dla każdego zawodnika.

3. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

4. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

IV. SKŁAD DRUŻYNY
1. Drużyna składa się z 6 zawodników: 2 juniorów (ur. 2001 r. lub młodszy), 2 juniorów młodszych (ur. 2005 r. lub młodszy), juniorki starszej (ur. 2001 r. lub młodsza) oraz juniorki młodszej (ur. 2005 r. lub młodsza).
2. Zawodnik, który rozegrał w lidze centralnej juniorów 2018 (Ekstra, I lub II Lidze Juniorów) w tym samym klubie więcej niż 3 partie* nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z Ekstra, I, II Ligi Juniorów do DLJ).
3. Juniorka może być zgłoszona na szachownicę juniora, ale bez prawa gry na szachownicy juniorki. Junior młodszy, zgłoszony na szachownicę juniora młodszego może grać na szachownicy juniora z prawem powrotu na swoją szachownicę.
4. Do drużyny można zgłosić maksymalnie 4 zawodników rezerwowych. W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.
5. W każdym meczu może uczestniczyć maksymalnie jeden zawodnik ewidencyjnie nie przynależny do danego klubu.
6. Ostateczną kolejność zawodników, należy podać najpóźniej na odprawie technicznej przed I rundą. Podany skład zweryfikowany przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.
7. Zgłoszenia składu podstawowego wypełniają upoważnienie przedstawiciele drużyn. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy należący do danego klubu z zastrzeżeniem z pkt. IV/5.

8. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach.

V. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej, trzeciej i piątej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej, czwartej i szóstej – czarnymi.
2. Na 5 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic. Brak składu upoważnia sędziego do wpisania składu z poprzedniej rundy, w przypadku I rundy będzie to skład podstawowy.
2. Po 5 min. od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry w wymaganym składzie, zostaje ogłoszony walkower chyba, że sędzia na podstawie uzasadnionych przesłanek podejmie inną decyzję.
3. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 4 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili gdy przybędzie przynajmniej czwarty zawodnik tej drużyny.

VI. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK

1. Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek. Kwotę wpisowego należy przekazać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego przed rozpoczęciem Mistrzostw.
2. Wpisowe do rozgrywek wynosi 80 zł za pierwszą drużynę, 40 zł za drugą i kolejną drużynę.
3. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) skład podstawowy drużyny w kolejności szachownic (pełne imiona i nazwiska zawodników, dokładną datę urodzenia).
b) imię i nazwisko kapitana zespołu oraz w miarę możliwości kontakt tel. lub e-mail,
c) imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna drużyny (jeżeli nie jest kapitanem) wraz z numerem telefonu komórkowego.
d) dokładny adres do korespondencji, jeżeli jest to także telefon, e-mail,
4. Termin zgłoszeń składów osobowych do biura i sędziego głównego mistrzostw upływa 5 dni przed pierwszą rundą rozgrywek.
5. Sędzia główny dokona potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu przez zamieszczenie składu drużyny w serwisie turniejowym umieszczonym na stronie DZSzach i tylko ten serwis jest wiążący dla weryfikacji rozgrywek.

VII. OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc w turnieju decyduje:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt.)
2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach-wygrana, wygrana walkowerem 1pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
3. Wynik bezpośrednich meczy.
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Mecz barażowy tempem 15 min na partię (kolor losowany)

VIII. AWANSE I NAGRODY
1. Do II Ligi Juniorów może awansować klub, który członkiem DZSzach i PZSzach, posiada licencję klubową PZSzach oraz nie posiada drużyny w II Lidze Juniorów. W przypadku niemożności awansu lub rezygnacji prawo gry przechodzi na kolejną z tabeli drużynę, spełniającą powyższe warunki.

2. Nagrody (puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe bądź finansowe) zostaną określone w komunikacie organizacyjnym zawodów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanego przez DZSzach.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub decyzji Prezydium Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.
3. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Interpretacja Regulaminu jest wyłączną kompetencją sędziego głównego zawodów.
5. Ostateczna interpretacja Komunikatu organizacyjnego należy do Organizatora.

*) 17.04.2018 - w tym samym klubie - interpretacja z lat 2016 i 2017.

 

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław