Regulamin Głosowań Elektronicznych Zarządu DZSZACH

Regulamin Głosowań Elektronicznych Zarządu DZSZACH

1. Głosowanie elektroniczne zarządza Prezes lub, w jego zastępstwie Sekretarz, zwani dalej prowadzącymi głosowanie, na wniosek każdego członka Zarządu, zwanego dalej wnioskodawcą.

2. Głosowanie i konsultacje odbywają przez wysyłanie do wszystkich członków Zarządu, na adresy e-mail podane na stronie www.dzszach.pl, poczty elektronicznej.

3. Przed poddaniem wniosku pod głosowanie wnioskodawca, o ile wiosek tego wymaga, może przeprowadzić w przedmiotowej sprawie konsultacje z pozostałymi członkami Zarządu w celu sprecyzowanie treści wniosku. Wnioski poddawane głosowaniu i konsultacją nie mogą dotyczyć zmian w organach i komisjach Związku oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych.

4. Wnioskodawca chcący przeprowadzić konsultacje, wysyła do wszystkich członków Zarządu, pocztę elektroniczną, w temacie której wpisuje słowo „konsultacje” i po myślniku przedmiot głosowania.

5. Członkowie Zarządu, którzy chcą zgłosić uwagi w trybie konsultacji, muszą to uczynić w terminie określonym przez wnioskodawcę, domyślnie przyjmuje się 48 godzin od wysłania wniosku przez wnioskodawcę. Uwagi powinny zostać wysłane do wnioskodawcy oraz pozostałych członków Zarządu, przy czym nie należy zmieniać tematu wiadomości.

6. Po zakończeniu konsultacji wnioskodawca, o ile uzna to za stosowne, dokonuje autokorekty wniosku i przesyła wniosek wraz z uzasadnieniem, do prowadzących głosowanie i informuje ich o tym telefonicznie. W temacie wiadomości wpisuje słowo „wniosek” i po myślniku przedmiot głosowania.

7. Prowadzący głosowanie, w terminie do 48 godzin od wysłania wniosku przez wnioskodawcę, zarządza głosowanie, wysyłając pocztę elektroniczną do wszystkich członków Zarządu, w temacie której wpisuje słowo „głosowanie” i po myślniku przedmiot głosowania.

8. Członkowie Zarządu muszą ustosunkować się do podanego wniosku w terminie do 48 godzin od jego wysłania przez prowadzącego głosowanie. Na tym etapie możliwe jest jedynie sprostowanie oczywistych pomyłek lub błędów językowych, jednak bez zmiany terminu udzielenia odpowiedzi.

9. Członek Zarządu oddaje głos pisząc w odpowiedzi wysłanej tylko do prowadzącego głosowanie: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJE SIĘ. Raz oddanego głosu nie można już zmienić. Członkowie Zarządu, którzy w określonym powyżej terminie nie ustosunkują się do zgłoszonego wniosku, traktowani są jak nie biorący udziału w głosowaniu.

10. Najpóźniej 96 godzin po zarządzeniu głosowania prowadzący głosowanie informuje pozostałych Członków Zarządu o wyniku głosowania.

11. Prowadzący głosowanie ma obowiązek przedstawić informację o wynikach głosowań elektronicznych na najbliższym posiedzeniu Zarządu, a protokolant umieścić tą informację w protokole z zebrania. W przypadku głosu przeciwnego Członkowie Zarządu mają możliwość zgłoszenia do protokołu VOTUM SEPARATUM wraz z uzasadnieniem.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław