Regulamin Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Młodzików

REGULAMIN KADRY WOJEWÓDZKIEJ JUNIORÓW i MŁODZIKÓW

DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

I.Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zawodników biorących udział w akcjach (zgrupowaniach, zawodach i konsultacjach) Kadry Wojewódzkiej (KW) organizowanych lub współorganizowanych przez Trenera Koordynatora, DZSZach lub Dolnośląską Federację Sportu.
2. We wszystkich sprawach dotyczących akcji KW należy komunikować się z Trenerem Koordynatorem (TK) lub trenerem na konkretnej akcji.
II.Obowiązki zawodnika
1. Każdy zawodnik powołany do Kadry Wojewódzkiej zobowiązany jest do udziału w akcjach KW.
2. O niemożności udziału w akcji KW zawodnik, opiekun prawny zawodnika lub klub, którego jest członkiem musi powiadomić Trenera Koordynatora w formie mailowej lub pisemnej wraz z podaniem przyczyn minimum 7 dni przed akcją.
3. Zawodnik podczas akcji KW ma obowiązek stosować się do wszelkich poleceń trenerów oraz być odpowiednio wyposażony, zgodnie z zaleceniami TK lub trenera na danej akcji.
4. Zawodnik na każdej akcji KW musi posiadać aktualne badania lekarza sportowego z orzeczeniem „zdolny”. Kopię lub skan badań należy przesłać do TK przed każdą akcją.
5. Podczas akcji KW zawodnik powinien niezwłocznie poinformować trenera o wszelkich dolegliwościach, urazach i chorobach.
6. Zawodnik nie ma prawa opuszczać obiektu, na którym odbywa się akcja bez zgody trenera. Zawodnik musi pozostawać na terenie obiektu w godzinach od 21:00 do 8:00.
7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.
8. Zawodnikom nie wolno wprowadzać na teren obiektu osób postronnych bez zgody trenera.
9. Zawodnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych programem akcji. Zwolnienie z udziału w zajęciach może nastąpić tylko decyzją trenera danej grupy.
10. Zawodnicy nie powinni dożywiać się we własnym zakresie oraz zażywać lekarstw bez konsultacji z TK lub trenerem na danej akcji KW.
11. Zawodnik lub jego opiekun prawny powinien poinformować TK lub trenera na danej akcji KW o zażywanych przez zawodnika lekarstwach lub stosowanej przez zawodnika diecie.
12. Zawodnikom bezwzględnie zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających i wyrobów tytoniowych pod rygorem natychmiastowego opuszczenia akcji i wydalenia z Kadry Wojewódzkiej oraz możliwością niepowołania do KW w następnych latach.
III.Organizacja akcjiKW
1. Organizator zapewnia zawodnikom opieką osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędny do przeprowadzenia akcji sprzęt szachowy i sportowy.
2. Podczas akcji KW odbywających się poza granicami kraju Organizator zapewnia zawodnikom odpowiednie ubezpieczenie (KL,NW).
3. Terminarz akcji KW na dany rok jest ogłaszany przez TK na stronie www.dzszach.pl do końca stycznia każdego roku. Każda modyfikacja jest ogłaszana niezwłocznie przez TK na stronie www.dzsach.pl jako obowiązująca i jest przesyłana e-mailem do zawodników i zawodników rezerwowych KW.
5. Szczegółowe informacje odnośnie konkretnych akcji są przekazywane przez TK zainteresowanym kadrowiczom nie później niż 10 dni przed akcją.
IV.Sprawy finansowe
1. Zawodnik lub jego klub zobowiązany jest do pokrycia części kosztów akcji KW zgodnie z obowiązującymi w danym roku zasadami.
2. Organizator zobowiązuje się do przeznaczenia środków z wpłat własnych na koszty organizacji akcji KW.
V.Odpowiedzialność i kary
1. Organizator odpowiada za przeprowadzenie akcji KW zgodnie z odpowiednimi przepisami.
2. Zawodnik, który bez usprawiedliwienia nie weźmie udziału w akcji Kadry Wojewódzkiej może zostać ukarany dyskwalifikacją na okres do 3 miesięcy lub skreśleniem z listy Kadry Wojewódzkiej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze, jakie posiadają zawodnicy podczas akcji KW.
4. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez nich szkody w miejscu pobytu.
5. Zawodnik naruszający postanowienia niniejszego regulaminu może zostać:
a) ukarany naganą
b) wydalony z akcji szkoleniowej – na koszt opiekunów prawnych
c) skreślony z listy zawodników kadry wojewódzkiej
d) niepowołany do KW w następnych latach.
6. Decyzje, o której mowa w punkcie II.12 i V.5 podejmuje Trener Koordynator autonomicznie lub na wniosek Wiceprezesa ds. Młodzieżowych, Wiceprezesa ds. Sportowych, Prezesa DZSzach lub osoby uprawnionej z Dolnośląskiej Federacji Sportu.
7. Od decyzji TK przysługuje zawodnikom lub klubom możliwość odwołania do Wiceprezesa ds. Młodzieżowych, Prezesa lub Prezydium Zarządu DZSzach.
VI. Przepisy końcowe
1. Niniejszy regulamin powinien zostać przedstawiony zawodnikom KW i ich opiekunom prawnym. Zapoznanie się z regulaminem powinni potwierdzić oni formułą „zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania” oraz własnoręcznymi podpisami.
2. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzja należy do TK.
………………………………………. Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania.
Imię i nazwisko zawodnika
………………………………………………………………..
podpis
………………………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Przyjęty na zebraniu Zarządu DZszach w dniu 04 lutego 2012

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław