Regulamin III Dolnośląskiej Ligi Szachowej 2011/2012

REGULAMIN
Drużynowych Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w sezonie 2011/2012
III Dolnośląska Liga Szachowa

 

I. CEL ROZGRYWEK

1. Wyłonienie drużyny awansującej do Drużynowych Mistrzostw Polski - II Ligi w 2012 r.
2. Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania, podwyższania rankingu FIDE, wyższych kategorii, tytułów szachowych i klas sportowych.

 

II. UCZESTNICTWO

1. W III Lidze prawo uczestnictwa mają drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, posiadających licencję klubową PZSzach, które nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach.

2. W III Lidze może uczestniczyć tylko jedna drużyna danego klubu.

3. W skład III Ligi wchodzi 12 drużyn, które:
  - spadły z Ekstraligi, I, II Ligi Seniorów w 2011 r.,
  - zajęły miejsca 2-9 sezonie 2010/2011 w III Dolnośląskiej Lidze Szachowej.
  - 3 drużyny, które awansowały z dolnośląskich lig okręgowych w sezonie 2010/2011.

4. W przypadku powstania wolnego miejsca w III Lidze, prawo udziału przypada na kolejną drużynę z sezonu 2010/2011.

 

III. SKŁAD DRUŻYNY

1. Drużyna składa się z minimum 5 zawodników jednego klubu, w tym przynajmniej jednej kobiety.

2. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie III DLS.

3. Zawodnik, który rozegrał w DMP: Ekstralidze, I lub II Lidze Seniorów w 2011 r. więcej niż 4 partie nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich w tym samym klubie (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z lig centralnych do III DLS.

4. Zawodników dodatkowych można zgłaszać do 31.12.2011 r. Zawodnik dodatkowy nie może być zgłoszony przed zawodnikiem z wyższym rankingiem FIDE (dalej PZSszach).

5. Na mecz należy zgłosić 5 zawodników, w tym minimum jedną kobietę. Przy ustalaniu składu na mecz obowiązuje kolejność ze zgłoszenia tzw. "drabinka".

6. W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.

7. Do drużyny można zgłosić zawodnika, który zagrał co najwyżej 2 partie w Lidze Okręgowej w tym samym klubie. Zawodnik ten po rozegraniu jednej partii w DLS traci prawo gry w Lidze Okręgowej.

8. W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.

9. Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów, za wyjątkiem dopisania zawodnika dodatkowego.

10. Listy zgłoszonych zawodników będą publikowane na stronie internetowej DZSzach.pl .

11. Zawodnik, który w trakcie rozgrywek zmieni klub, nie może dalej brać udziału w DLS w danym sezonie.

12. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencję zawodniczą PZSZach na uprawianie dyscypliny szachy.

 

IV. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK

1. Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe oraz opłatę klasyfikacyjno-rankingową. Pieniądze należy wpłacać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego DFS Wrocław ul Borowska 1-3 w PKO BP IV O/W-w Nr 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993 lub gotówką w terminie do 14.10.2011 r. po tym terminie wpisowe wzrasta o 20 PLN.

2. Wpisowe do rozgrywek wraz z opłatą klasyfikacyjno-rankingową PZSzach za skład podstawowy wynosi (200+5x20) = 300 PLN. Ponadto obowiązuje opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach (20 PLN) za każdego zawodnika rezerwowego, który zagra przynajmniej jedną partię. Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe za zawodników rezerwowych, należy wpłacać przed meczem, w którym zagra zawodnik rezerwowy.

3. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:

a) skład drużyny z zachowaniem kolejności wystawiania: pełne imiona i nazwiska zawodników, datę urodzenia, kategorię szachową, ranking, numer licencji zawodniczej PZSzach,

b) dokładny adres sali gry,

c) imię i nazwisko kapitana drużyny wraz z danymi do kontaktu: telefon komórkowy, e-mail.

d) dokładny adres do korespondencji, jeżeli jest to także telefon, e-mail,

e) nazwisko sędziego (z aktualną licencją sędziowską), który będzie prowadzić mecze w przypadku rozgrywania zawodów "u siebie". W przypadku braku sędziego, sędzia zostanie wyznaczony przez Kolegium Sędziów DZSzach, a gospodarz meczu poniesie koszty sędziowania.

4. Zgłoszenia do rozgrywek należy przesyłać do biura DZSZach lub sędziego głównego rozgrywek. Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 15.10.2011 r.

 

V. SYSTEM ROZGRYWEK

1. III Liga zostanie rozegrana systemem kołowym na dystansie 11 rund - 6 spotkań, z podziałem drużyn na pary wg. kryterium geograficznego, szczegółowe kojarzenie znajduje się w załączniku nr 1.

2. Liga jest rozgrywana systemem dojazdowym, 2 mecze dziennie (za wyjątkiem I rundy).

2.1. Ostatnie spotkanie zostanie rozegrane w jednym miejscu i w jednym czasie.

3. Losowanie numerów startowych zostanie dokonane podczas odprawy kapitanów.

VI. PRZEPISY TURNIEJOWE

1. Tempo gry wynosi 2 godz. na partię dla każdego zawodnika.

2. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

3. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE i PZSzach.

 

VII. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW

1. Po obustronnym uzgodnieniu zainteresowanych drużyn, mecze mogą być rozgrywane przed terminem podanym w komunikacie organizacyjnym. Ustalone terminy nie ulegają zmianie.

2. Przekładanie spotkań po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym jest dozwolone w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za zgodą sędziego głównego. Wniosek o przełożenie meczu musi być złożony na piśmie (kopię należy wysłać e-mailem) do sędziego głównego przed ustalonym terminem spotkania pod rygorem uznania meczu za obopólny walkower. Zaległe mecze muszą być rozegrane przed 10 rundą.

3. Podczas rozgrywek drużyna może jeden raz przenieść mecz na termin późniejszy niż ten ustalony w komunikacie organizacyjnym, kolejne przeniesienie będzie uzależnione od wpłaty na konto DZSzach 50 PLN.

4. Mecze odbywają się w terminach ustalonych kalendarzem rozgrywek. Początek spotkań wyznacza się na godz. 9.30 w sali gry podanej w komunikacie organizacyjnym, drugi mecz powinien się rozpocząć najpóźniej godzinę po zakończeniu pierwszego meczu (14:30). Gospodarz spotkania powinien uwzględnić propozycję drużyny przyjezdnej w sprawie wcześniejszego lub późniejszego (do 30 min.) rozpoczęcia meczu, jeśli odległość dojazdu wynosi ponad 100 km lub warunki atmosferyczne utrudniają dojazd.

5. Sala gier powinna być odpowiednio przygotowana do meczu i otwarta 30 min przed rozpoczęciem meczu. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów, a pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane. Nie spełnienie tych wymagań spowoduje nałożenie kary pieniężnej na gospodarza meczu w wysokości 50 PLN.

6. Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia gospodarz meczu.

7. Gospodarze meczu grają na pierwszej, trzeciej i piątej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej i czwartej czarnymi.

8. Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic z zachowaniem kolejności ze zgłoszenia. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie. Kapitan jest obowiązany podać pełny 5-osobowy skład swojej drużyny, bez względu na obecność zawodników na sali gry.

9. Po 30 minutach od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower. Dla meczy rozgrywanych po południu za godzinę rozpoczęcia rudny przyjmuję się godz. 14:30. Drużyny mogą uzgodnić inny termin rozpoczęcia popołudniowych meczy. Zespół oddający walkower otrzyma dwa ujemne punkty meczowe oraz zostanie nałożona na niego kara finansowa wysokości 100 PLN. Trzeci oddany walkower meczowy spowoduje automatyczne skreślenie drużyny z dalszych rozgrywek.

9.1. Zawodnik, który pojawi się przy partii z 30 minutowym opóźnieniem – decyduje wskazanie jego zegara – przegrywa partię.

9.2. Za oddanie walkowera na szachownicy na klub zostanie nałożona kara pieniężna wysokości 50 PLN, chyba, że sędzia główny zostanie skutecznie powiadomiony o tym fakcie na co najmniej 38 godzin przed meczem. Sędzia główny publikuje tą informację w serwisie turniejowym 36 godz. przed meczem.

10. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 3 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili, gdy przybędzie przynajmniej trzeci zawodnik tej drużyny.

11. Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wypadki losowe, itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny. Wszelkie awarie, wypadki losowe należy udokumentować u odpowiednich służb. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, klub wnioskujący ponosi koszty transportu pozostałych drużyn na ponowne rozegranie zaległego meczu.

12. W przypadkach losowych powodujących spóźnienie na mecz zaleca się cofnięcie włączonych zegarów maksymalnie o 15 min wstecz – decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia meczu.

13. Zapisy rozegranych partii w formie elektronicznej – plik PGN (ewentualnie papierowej) oraz protokół z meczu należy przesyłać do sędziego głównego.

 

VIII. OCENA WYNIKÓW

O kolejności miejsc w turnieju kołowym decyduje:
1. Suma punktów meczowych (wygrany mecz 2 pkt., remis 1 pkt., przegrany mecz 0 pkt., oddanie walkowera (minus) -2 pkt.)
2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny – wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt., remis 0,5 pkt., przegrana, walkower 0 pkt.
3. Wynik bezpośrednich meczy.
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Punktacja Sonnenborna-Bergera

 

IX. ZASADY AWANSU LUB SPADKU

1. Do II Ligi Seniorów może awansować wyłącznie drużyna klubu, która jest członkiem zwyczajnym PZSzach i posiada licencję klubową PZSzach.

2. Mistrz DLS uzyskuje awans do II ligi seniorów, zgodnie z Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów wydanym przez PZSzach. Zespół, który zagra w II lidze seniorów korzystając z dodatkowych kryteriów określonych przez PZSZach traci prawo gry w III DLS.

3. W przypadku niemożliwości awansu (np. klub posiada drużynę w II lidze) lub rezygnacji, prawo awansu może przejść na następną z końcowej tabeli drużynę.

4. Zespoły, które zajmą miejsca 10-12 spadają do lig okręgowych.

5. W przypadku spadku większej liczby drużyn z Ekstraligi, I lub II Ligi do ligi wojewódzkiej w 2011r., wówczas do lig okręgowych spadają kolejne drużyny licząc od 9 miejsca w górę.

6. Zespół, który wycofa się lub zostanie skreślony z rozgrywek DLS zostanie zdegradowany do ligi okręgowej.

7. Drużyna która uzyska awans do II Ligi zobowiązana jest w terminie 30 dni od zakończenia III ligi potwierdzić na piśmie swój udział w II Lidze 2012. Drużyna, która potwierdzi udział w II Lidze i nie weźmie w niej udziału zostanie zdegradowana do ligi okręgowej.

 

X. SĘDZIOWIE I KIEROWNICTWO MISTRZOSTW

1. Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem każdej z lig sprawuje sędzia główny wyznaczony przez Kolegium Sędziów DZSzach. Jest on jedyną instancją odwoławczą od werdyktów wydanych podczas meczów.

2. Sędzia meczu nie może rozgrywać partii w czasie sędziowania. Sędzia główny nie może być sędzią w meczu.

3. Sędziowie prowadzący mecze muszą posiadać licencję sędziego PZSzach i mieć opłaconą roczną składkę.

4. Przed rozpoczęciem meczu sędzia meczu jest uprawniony do zweryfikowania zawodników (kapitan drużyny jest zobowiązany do przedłożenia dowodów tożsamości i kart zawodniczych zawodników, którzy nie zostali pozytywnie zweryfikowani przez sędziego głównego).

5. Protokół meczu jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują obie drużyny, a oryginał należy najpóźniej następnego dnia po meczu wysłać pocztą na adres sędziego głównego.

6. W dniu meczu, gospodarz spotkania po każdym meczu obowiązany jest telefonicznie, SMSem lub e-mailem poinformować sędziego głównego o wynikach meczów oraz rezultatach na poszczególnych szachownicach. Wynik można także wpisać na forum DZSzach w dziale Ligi Dolnośląskie.
7. Rezultaty meczów podlegają weryfikacji przez sędziego głównego na podstawie dostarczonych protokołów meczowych. Ewentualne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowych rezultatów na szachownicy, należy kierować na adres sędziego głównego.

8. Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia serwisu turniejowego na stronie internetowej DZSzach, publikowania wyników i innych informacji ligowych w komunikatach.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować aktualne przepisy gry FIDE oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego wyd. z 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanych przez DZSzach.

2. Komunikat Drużynowych Mistrzostw Województwa zawiera listy zespołów (w kolejności wylosowanych numerów startowych), adresy sal gier, telefony i adresy kontaktowe, e-mail, terminarz meczów, pełne składy drużyn (w kolejności szachownic składu podstawowego), wyniki, tabele.

3. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny zawodów. Odwołania od decyzji sędziów meczów można składać tylko na piśmie, w terminie do 2 dni po rozegraniu meczu. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest umieszczenie w protokole zawodów zapowiedzi protestu.

4. Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów (sekcji szachowych). Gospodarze meczów są zobowiązani pokryć koszty organizacyjne i sędziowskie.

5. Zwycięskie zespoły w każdej klasie rozgrywek otrzymają puchary, a pierwsze 3 drużyny dyplomy.

6. Wszelkie kary finansowe zostaną przeznaczone na działalność statutową DZSzach, należy je wpłacać na konto DZSzach lub w kasie związku w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących nałożenie kary.

7. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Prezydium Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.

8. Zaleca się żeby organizator (gospodarz) meczu poinformował o meczu i wynikach lokalne media, rozpropagował informacje o meczu wśród społeczności lokalnej (np. rozwiesił plakaty itp.).


Załącznik nr 1

Skład ligi w sezonie 2011/2012:

1. ASSz Miedź Legnica II - rezygnacja z udziału w III Lidze, UKS EL-TUR SP3 Bogatynia (spadek z II Ligi 2011) - 1a

2. MUKS MDK Śródmieście Wrocław - 1b

3. LZS Mewa Goliszów - 2b

4. UKS GIECEK Radków - 5b

5. MDK DANY Chojnów - 2a

6. AZS Politechnika Wrocław II - 3b

7. UKS Debiut Przedwojów - 4a

8. KSz Polonia Wrocław II - 6b

9. KS Polanica Zdrój - 5a

10. WKSz GANT HETMAN II (awans z ligi wrocławskiej) - 3a

11. UKS Piast Bolków (awans z ligi wałbrzyskiej) - 4b

12. MKS Pogoń Oleśnica (awans z ligi podwrocławskiej) - 6a

 Terminarz i kojarzenie


 

22.10.2011

Gosp.: 1a

Gosp.: 2a

Gosp.: 3a

Gosp.: 4a

Gosp.: 5a

Gosp.: 6a

I runda

09:30

1a-1b

2a-2b

3a-3b

4a-4b

5a-5b

6a-6b

 

20.11.2011

Gospodarz: 1b

Gospodarz: 2b

Gospodarz: 3b

II runda

09:30

1a-6a

1b-6b

2a-5a

2b-5b

3a-4a

3b-4b

III runda

14:30

6b-1a

6a-1b

5b-2a

5a-2b

4b-3a

4a-3b

 

11.12.2011

Gospodarz: 6b

Gospodarz: 5b

Gospodarz: 1a

IV runda

09:30

6a-4a

6b-4b

5a-3a

5b-3b

1a-2a

1b-2b

V runda

14:30

4b-6a

4a-6b

3b-5a

3a-5b

2b-1a

2a-1b

 

05.02.2012

Gospodarz: 2a

Gospodarz: 3a

Gospodarz: 4b

VI runda

09:30

2a-6a

2b-6b

3a-1a

3b-1b

4a-5a

4b-5b

VII runda

14:30

6b-2a

6a-2b

1b-3a

1a-3b

5b-4a

5a-4b

 

19.02.2012

Gospodarz: 6a

Gospodarz: 1b

Gospodarz: 2b

VIII runda

09:30

6a-5a

6b-5b

1a-4a

1b-4b

2a-3a

2b-3b

IX runda

14:30

5b-6a

5a-6b

4b-1a

4a-1b

3b-2a

3a-2b

 

11.03.2012

Gospodarz: DZSzach

X runda

09:30

3a-6a

3b-6b

4a-2a

4b-2b

5a-1a

5b-1b

XI runda

14:30

6b-3a

6a-3b

2b-4a

2a-4b

1b-5a

1a-5b

 

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław