Regulamin Lig Okręgowych

REGULAMIN
Drużynowych Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w sezonie 2009/2010
Ligi Okręgowe (wrocławska, podwrocławska, wałbrzyska, kłodzka, jeleniogórska, legnicko-głogowska)

I. CEL ROZGRYWEK
1. Wyłonienie drużyn awansujących do Dolnośląskiej III Ligi.
2. Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania wyższych kategorii szachowych, rankingu FIDE i klas sportowych.

II. UCZESTNICTWO
1. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, które nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach, w wyjątkowych sytuacjach mogą wystartować drużyny nowych klubów, które zadeklarują rejestrację w DZSzach.
2. W Lidze Okręgowej może uczestniczyć więcej niż jedna drużyna danego klubu.

III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Liga Okręgowa zostanie rozegrana systemem kołowym z podziałem drużyn na pary lub systemem dwukołowym (w przypadku małej liczby drużyn). Tabela kojarzeń stanowi załącznik do Regulaminu.
2. Liga Okręgowa rozgrywana jest systemem dojazdowym - 2 rundy dziennie (za wyjątkiem I spotkania).
3. Losowanie numerów startowych zostanie dokonane podczas odprawy kapitanów. W przypadku późniejszego uruchomienia ligi losowania numerów startowych dokona sędzia główny.

IV. SKŁAD DRUŻYNY
1. Drużyna składa się z 5 zawodników jednego klubu w tym jednej kobiety grającej na piątej szachownicy.
2. Jeden zawodnik może grać tylko w jednej drużynie Ligi Okręgowej. Zawodnik, który rozegrał w lidze centralnej 2010 (I, II, Ekstralidze) więcej niż 4 partie nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich w tym samym klubie (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z Ekstraligi, I, II Ligi).
3. Zawodnik zgłoszony w III DLS może zagrać w Lidze Okręgowej w tym samym klubie, w jednej drużynie do której został zgłoszony, jeżeli w III DLS rozegrał mniej niż 3 partie. Po rozegraniu jednej partii w Lidze Okręgowej zawodnik traci prawo gry w III DLS. Kobieta może być zgłoszona na dowolnej szachownicy. Zawodniczka nie może grać na szachownicy niższej niż została zgłoszona. Zawodniczka zgłoszona na szachownicy piątej może grać na szachownicy od 4 do 1 z zachowaniem systemu drabinkowego, ale za ostatnim rezerwowym seniorem z prawem powrotu na szachownicę piątą.
4. Zawodnicy rezerwowi mogą być zgłaszani do dnia 31.12.2010 r., ale zawsze za zawodnikami składu podstawowego. Przy ustalaniu składu na mecz obowiązuje tzw. "drabinka". W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.
5. Kluby są zobowiązane do wniesienia przed rozpoczęciem rozgrywek opłaty klasyfikacyjno-rankingowej PZSzach w wysokości 20 zł za zawodników składu podstawowego i do końca marca 2011 za zawodników rezerwowych, którzy wystąpili, w chociaż jednym meczu.
6. W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
7. Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.
8. Zgłoszenia składu podstawowego wypełniają kierownicy klubów. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy przynależni do danego klubu.
9. Zmiana barw klubowych zawodnika, który rozegrał już partię w trakcie trwania mistrzostw, uniemożliwia jego dalszy start w tej edycji.

V. PRZEPISY TURNIEJOWE
1. Tempo gry: 90 min. na partię dla każdego zawodnika.
2. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
3. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

VI. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. Po obustronnym uzgodnieniu zainteresowanych drużyn, mecze mogą być rozgrywane przed terminem podanym w komunikacie organizacyjnym.
2. Przekładanie spotkań po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym jest dozwolone w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za zgodą sędziego głównego. Wniosek o przełożenie meczu musi być złożony na piśmie (kopię należy wysłać e-mailem) do sędziego głównego przed ustalonym terminem spotkania pod rygorem uznania meczu za obopólny walkower. Zaległe mecze muszą być rozegrane przed ostatnią rundą. Ustalone terminy spotkań nie mogą ulec zmianie.
3. Podczas rozgrywek drużyna może jeden raz przenieść mecz na termin późniejszy niż ten ustalony w komunikacie organizacyjnym, kolejne przeniesienie będzie uzależnione od wpłaty na konto DZSzach 50 PLN.
4. Mecze odbywają się w terminach ustalonych kalendarzem rozgrywek. Początek spotkań wyznacza się na godz. 10.00 w sali gry podanej w komunikacie organizacyjnym, drugi mecz (w przypadku rozgrywania 2 meczy dziennie powinien się rozpocząć najpóźniej godzinę po zakończeniu pierwszego meczu (14:00).
5. Sala gier powinna być odpowiednio przygotowana do meczu. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów, a pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane. Nie spełnienie tych wymagań spowoduje nałożenie kary pieniężnej na gospodarza meczu w wysokości 50 PLN.
6. Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia gospodarz meczu.
7. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej, trzeciej i piątej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej i czwartej szachownicy czarnymi.
8. Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie. Kapitan jest obowiązany podać skład swojej drużyny, bez względu na ich obecność na sali gier.
9. Po 30 minutach od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower. Dla meczy rozgrywanych po południu za godzinę rozpoczęcia rudny przyjmuję się godz. 14:00. Zespół oddający walkower otrzyma dwa ujemne punkty meczowe oraz zostanie nałożona na niego kara finansowa wysokości 100 PLN. Trzeci oddany walkower meczowy spowoduje automatyczne skreślenie drużyny z dalszych rozgrywek.
9.1. Zawodnik, który pojawi się przy partii z 30 minutowym opóźnieniem licząc od momentu rozpoczęcia meczu przegrywa partię.
9.2. Za oddanie walkowera na szachownicy na klub zostanie nałożona kara pieniężna wysokości 40 PLN, chyba że sędzia główny zostanie skutecznie powiadomiony o tym fakcie na co najmniej 40 godzin przed meczem. Sędzia główny publikuje tą informację w serwisie turniejowym 38 godz przed meczem i informuje w miarę możliwości przeciwną drużynę.
10. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 3 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili gdy przybędzie przynajmniej trzeci zawodnik tej drużyny.
11. Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wypadki losowe, itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny.
12. W przypadkach losowych powodujących spóźnienie na mecz zaleca się cofnięcie włączonych zegarów maksymalnie o 15 min wstecz - decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia meczu.
VII. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
1. Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek. Kwotę wpisowego należy przelać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego DFS W-w ul Borowska 1-3 w PKO BP IV O/W-w Nr 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993 lub wpłacić gotówką w kasie związku przed rozpoczęciem rozgrywek Ligi Okręgowej.
2. Wpisowe do rozgrywek wynosi 110 zł, druga drużyna płaci wpisowe o połowę mniejsze (55 zł), trzecia i kolejne 25% wpisowego (27,5 zł).
Obowiązuje opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach (20 zł) za każdego zawodnika składu podstawowego, którą należy wpłacić na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego lub wpłacić gotówką w kasie związku przed rozpoczęciem rozgrywek Ligi Okręgowej.
Ponadto obowiązuje opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach (20 zł) za każdego zawodnika rezerwowego, który zagra przynajmniej jedną partię, którą należy wpłacić na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego lub wpłacić gotówką w kasie związku do końca marca 2011 r.
3. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) skład podstawowy drużyny w kolejności szachownic - pełne imiona i nazwiska zawodników, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową, ranking;
b) dokładny adres sali gry;
c) imię i nazwisko kapitana (i jeżeli jest kierownika) drużyny (mogą to być osoby spoza zgłoszonych zawodników) oraz kontakt telefoniczny lub e-mailowy;
d) dokładny adres do korespondencji, jeżeli jest to także telefon, e-mail;
e) nazwisko sędziego, który będzie prowadzić mecze.
4. Zgłoszenia do rozgrywek należy przesyłać do biura DZSZach lub sędziego głównego rozgrywek.
5. Sędzia główny dokona pisemnego potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu i tylko ten dokument jest wiążący dla weryfikacji rozgrywek. Protokoły meczowe są weryfikowane przez sędziego głównego.

VIII. OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc w turnieju kołowym decyduje:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera -2 pkt.)
2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach - wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
3. Wynik bezpośrednich meczy.
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Punktacja Sonnenborna-Bergera

IX. ZASADY AWANSU LUB SPADKU
1. Do III Dolnośląskiej Ligi Szachowej mogą awansować kluby zarejestrowane w DZSzach.
2. Do III Dolnośląskiej Ligi Szachowej awansują 3 drużyny - zwycięzcy meczów barażowych pomiędzy mistrzami okręgów. Pary w meczach barażowych zostaną rozlosowane po zakończeniu rozgrywek Lig okręgowych i III DLS.
3. W przypadku niemożliwości awansu (np. klub posiada już drużynę w III Lidze) lub rezygnacji, prawo gry przechodzi na kolejną drużynę z danej grupy.
4. W przypadku powstania wolnego miejsca w III Lidze zostanie rozegrany baraż z udziałem:
- drużyny o najwyższym rankingu średnim składu podstawowego (liczonym wg listy aktualnej na dzień rozpoczęcia rozgrywek)spośród przegranych drużyn z meczów barażowych
- drużyny, która zajęła 10 miejsce w III DLS.
4. Mecze barażowe będą zostaną rozegrane po zakończeniu rozgrywek w danych okręgach, systemem mecz i rewanż w składach takich samych jak w sezonie zasadniczym.
5. W przypadku remisu w meczu barażowym decyduje wynik na pierwszej lub kolejnych szachownicach. W przypadku remisu sędzia zarządzi dogrywkę tempem 5'/4', kolor będzie losowany dla pierwszej szachownicy - pozostałe kolory na przemian.

X. SĘDZIOWIE I KIEROWNICTWO MISTRZOSTW
1. Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem każdej z lig sprawuje sędzia główny wyznaczony przez Kolegium Sędziów DZSzach. Jest on jedyną instancją odwoławczą od werdyktów wydanych podczas meczów.
2. Sędzia meczu nie może rozgrywać partii w czasie sędziowania. Sędzia główny nie może być sędzią meczu w tej samej klasie rozgrywek.
3. Sędziowie, zgłoszeni przez kluby do sędziowania meczów lig dolnośląskich, muszą mieć wykupioną aktualną licencję PZSzach. Brak licencji spowoduje nieważność decyzji.
4. Przed rozpoczęciem meczu sędzia jest uprawniony do zweryfikowania zawodników.
5. Protokół meczu jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują obie drużyny, a oryginał należy najpóźniej następnego dnia po meczu wysłać pocztą na adres sędziego głównego lub Dolnośląskiego Związku Szachowego.
6. W dniu meczu, gospodarz spotkania obowiązany jest telefonicznie, SMS lub e-mailem poinformować sędziego głównego o wyniku meczu i rezultatach poszczególnych partii. Wynik można także wpisać na forum DZSzach w dziale Ligi Dolnośląskie.
7. Rezultaty meczów podlegają weryfikacji przez sędziego głównego na podstawie nadesłanych protokołów meczowych. Ewentualne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowych rezultatów na szachownicy, należy kierować na adres sędziego głównego.
8. Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia tabeli rozgrywek, indywidualnych kart startowych zawodników, publikowania wyników i innych informacji ligowych w komunikatach DZSzach lub na stronie internetowej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego wyd. z 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanego przez DZSzach.
2. Komunikat Drużynowych Mistrzostw Województwa zawiera listy zespołów w poszczególnych klasach rozgrywek (w kolejności wylosowanych numerów startowych), adresy sal gier, telefony i adresy kontaktowe, e-mail, terminarz meczów, pełne składy drużyn (w kolejności szachownic składu podstawowego). Zawodnicy zgłoszeni dodatkowo będą publikowani w kolejnych komunikatach DZSzach.
3. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny mistrzostw. Odwołania od decyzji sędziów meczów można składać tylko na piśmie, w terminie do 3 dni po rozegraniu meczu. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest umieszczenie w protokole zawodów zapowiedzi protestu, parafowana go przez obydwu kapitanów drużyn.
4. Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów (sekcji szachowych). Gospodarze meczów są zobowiązani pokryć koszty organizacyjne i sędziowskie.
5. Zwycięska drużyna otrzyma puchar, a wszystkie drużyny dyplomy.
6. Wszelkie kary finansowe zostaną przeznaczone na działalność statutową podokręgów DZSzach, kary należy wpłacać na konto DZSzach lub w kasie związku w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących nałożenie kary.
7. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Prezydium Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.
8. Zaleca się żeby organizator (gospodarz) meczu poinformował o meczu i wynikach lokalne media, rozpropagował informacje o meczu wśród społeczności lokalnej (np. rozwiesił plakaty itp.)

 

 

 

Gosp.: 1a

Gosp.: 2a

Gosp.: 3a

Gosp.: 4a

Gosp.: 5a

Gosp.: 6a

I runda

październik

10:00

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6a

6b

 

 

 

Gospodarz: 1b

Gospodarz: 2b

Gospodarz: 3b

II runda

listopad

10:00

1a

6a

1b

6b

2a

5a

2b

5b

3a

4a

3b

4b

III runda

 

14:00

6b

1a

6a

1b

5b

2a

5a

2b

4b

3a

4a

3b

 

 

 

Gospodarz: 6b

Gospodarz: 5b

Gospodarz: 1a

IV runda

grudzień

10:00

6a

4a

6b

4b

5a

3a

5b

3b

1a

2a

1b

2b

V runda

 

14:00

4b

6a

4a

6b

3b

5a

3a

5b

2b

1a

2a

1b

 

 

 

Gospodarz: 2a

Gospodarz: 3a

Gospodarz: 4b

VI runda

styczeń

10:00

2a

6a

2b

6b

3a

1a

3b

1b

4a

5a

4b

5b

VII runda

 

14:00

6b

2a

6a

2b

1b

3a

1a

3b

5b

4a

5a

4b

 

 

 

Gospodarz: 6a

Gospodarz: 1b

Gospodarz: 2b

VIII runda

luty

10:00

6a

5a

6b

5b

1a

4a

1b

4b

2a

3a

2b

3b

IX runda

 

 

14:00

5b

6a

5a

6b

4b

1a

4a

1b

3b

2a

3a

2b

 

 

 

Gospodarz: 3b

Gospodarz: 4a

Gospodarz: 5a

X runda

marzec

10:00

3a

6a

3b

6b

4a

2a

4b

2b

5a

1a

5b

1b

XI runda

 

 

14:00

6b

3a

6a

3b

2b

4a

2a

4b

1b

5a

1a

5b

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław