Regulaminy Powołań Kadr Wojewódzkich na rok 2011 i lata następne.

Regulamin Powołań Kadr Wojewódzkich w brzmieniu przyjętym przez Zarząd DZSzach w dniu 20.06.2010:

 

Regulaminy Kadr Wojewódzkich na rok 2011 i dalsze lata. Kadry na dzień 01.01.2011 r. powołuje Trener Koordynator Kadr Wojewódzkich w porozumieniu Wiceprezesem DZSzach ds. Młodzieżowych na podstawie Regulaminu Powołań uchwalonego przez Zarząd DZSzach.


Regulamin powołań kadry wojewódzkiej juniorów finansowanej przez Ministerstwo Sportu na rok 2011.

1. Liczebność kadry określają przepisy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wytyczne Dolnośląskiej Federacji Sportu.

2. Kadra juniorów składa się z juniorów młodszych finalistów OOM 2011 oraz juniorów starszych finalistów MPJ 16-18 w szachach klasycznych w 2011 z wyłączeniem zawodników objętych programem szkoleniowym Kadry Narodowej i Akademii Szachowej.

3. W pierwszym okresie (I-V) w skład kadry juniorów wchodzą finaliści MPJ 16-18 i OOM w szachach klasycznych w 2011 roku, którzy zajęli najwyższe miejsca na MPJ w szachach szybkich P30 w 2008 roku. Kolejnymi kryteriami są: wynik procentowy na MPJ P30 w roku poprzednim, a następnie ranking zawodnika na 01.01.2011.

4. W rezerwie kadry znajdują się finaliści OOM w liczbie określonej przez Trenera Koordynatora Kadr Wojewódzkich i kolejności określonej w pkt. 3.

5. Członkowie kadry w pierwszym okresie mogą wykorzystać do 21 18 dni szkoleniowych, a rezerwa kadry do 12.

6. W drugim okresie (VI-XII) w skład kadry wchodzą zawodnicy, którzy zajęli najwyższe miejsca na MPJ 16-18 i OOM w szachach klasycznych w 2011 roku. Kolejnymi kryteriami są: wynik procentowy na MPJ 16-18 lub OOM w szachach klasycznych w 2011 roku, a następnie ranking zawodnika na 01.07.2011.

7. Członkowie kadry w drugim półroczu mogą wykorzystać pozostałą ilość dni szkoleniowych.

8. W ramach działalności szkoleniowej zostanie zorganizowane minimum jedno, obligatoryjne dla wszystkich kadrowiczów, kilkunastodniowe zgrupowanie.

9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Wiceprezesa DZSzach ds. Młodzieżowych. Decyzję Wiceprezesa ds. Młodzieżowych może zmienić w przypadku protestu Komisji Młodzieżowej Zarząd DZSzach w formie uchwały.

10. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian odpowiednich przepisów, wytycznych lub zaleceń Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Dolnośląskiej Federacji Sportu.

Regulamin powołań kadry wojewódzkiej młodzików finansowanej przez Ministerstwo Sportu na rok 2011.

1. Liczebność KWM określają odpowiednie przepisy Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) i wytyczne Dolnośląskiej Federacji Sportu (DFS).

2. W skład kadry wchodzą przede wszystkim finaliści MPJ do lat 12 i PP do lat 10 z wyłączeniem zawodników objętych programem szkoleniowym Kadry Narodowej i Akademii Szachowej.

3. Ewentualne wolne miejsca w kadrze przysługują zawodnikom z grup C11 i D11, którzy zajęli najlepsze miejsca na Mistrzostwach Makroregionalnych w poprzednim roku, następnymi kryteriami są w kolejności obowiązywania: wynik procentowy na Mistrzostwach Makroregionalnych i ranking na 01 stycznia 2011. Jeżeli z grup D11 i C11 nikt nie zakwalifikuje się do KWM, wtedy kolejni kadrowicze kwalifikują się z grup C9 lub D9 według analogicznych kryteriów.

4. Jeżeli liczba finalistów MP przekracza przyznaną przez MS ilość miejsc w KWM wtedy:

·        pierwszeństwo w kwalifikacji do KWM mają zawodnicy starszych roczników (finaliści z grup C12, D12), którzy zajęli punktowane miejsca na poprzednich MP w szachach klasycznych

·        następnie finaliści MP12 lub PP10 w szachach klasycznych, którzy zajęli najlepsze miejsca na Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików w roku poprzednim,

·        następnie finaliści MP i PP10 w szachach klasycznych, którzy startowali w ubiegłorocznych MP12 lub PP10 w szachach klasycznych,

·        następnym kryterium jest miejsce zajęte na MDŚJ. Miejsca pozostałe do obsadzenia na MDŚJ dzielone są po równo miedzy chłopców i dziewczynki, a w przypadku nieparzystości więcej miejsc przypada dla liczniejszej grupy.

·        kolejność ustalana jest zawsze według wyniku procentowego na ocenianej imprezie.

5. Zmiany w KWM mogą być przeprowadzane raz do roku w terminie do 31 sierpnia.

6. KWM opuszczają osoby, które do 30 czerwca:

·        nie skorzystały z co najmniej jednej akcji szkoleniowej KWM (zgrupowanie KWM lub turniej) oraz nie wystartowały w przynajmniej 1 turnieju minimum 9 rundowym rozgrywanym tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO

·        lub w pierwszym półroczu nie wystartowały w przynajmniej w dwóch turniejach rozgrywanych na dystansie co najmniej 9 rund tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO.

7. W ramach działalności szkoleniowej zostanie zorganizowane minimum jedno, obligatoryjne dla wszystkich kadrowiczów, kilkunastodniowe zgrupowanie.
 

8. Członkowie KWM, którzy zdobyli na aktualnych MPJ awans do następnych MPJ lub zajęli miejsca w 1 - 8 w swojej grupie turniejowej mogą otrzymać na podstawie decyzji Trenera Koordynatora Kadr do wykorzystania dodatkową pulę do 7 osobodni.

9. Do KWM awans uzyskują medaliści MPJ w szachach szybkich P`30.

10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Wiceprezesa DZSzach ds. Młodzieżowych. Decyzję Wiceprezesa ds. Młodzieżowych może zmienić w przypadku protestu Komisji Młodzieżowej Zarząd DZSzach w formie uchwały.

11. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian odpowiednich przepisów, wytycznych lub zaleceń Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Dolnośląskiej Federacji Sportu.

 

Ten sam Regulamin w brzmieniu ustalonym przez Komisję Młodzieżową - wymaga zatwierdzenia przez Zarząd DZSzach:

 

Regulaminy Kadr Wojewódzkich na rok 2011 i lata następne. Kadry na dzień 01 stycznia danego roku powołuje Trener Koordynator Kadr Wojewódzkich w porozumieniu Wiceprezesem DZSzach ds. Młodzieżowych na podstawie Regulaminu Powołań uchwalonego przez Zarząd DZSzach.


Regulamin powołań kadry wojewódzkiej juniorów finansowanej przez Ministerstwo Sportu na rok 2011 i lata następne.

1. Liczebność kadry określają przepisy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wytyczne Dolnośląskiej Federacji Sportu.
2. Kadra juniorów składa się z juniorów młodszych finalistów OOM w danym roku oraz juniorów starszych finalistów MPJ 16-18 w szachach klasycznych w danym roku z wyłączeniem zawodników objętych programem szkoleniowym Kadry Narodowej i Akademii Szachowej.
3. W pierwszym okresie (I-V) w skład kadry juniorów wchodzą finaliści MPJ 16-18 i OOM w szachach klasycznych w danym roku, którzy zajęli najwyższe miejsca na MPJ w szachach szybkich P’30 w roku poprzednim. Kolejnymi kryteriami są: wynik procentowy na MPJ P’30 w roku poprzednim, a następnie ranking zawodnika na 01 stycznia danego roku.
4. W rezerwie kadry znajdują się finaliści OOM w liczbie określonej przez Trenera Koordynatora Kadr Wojewódzkich i kolejności określonej w pkt. 3.
5. Członkowie kadry w pierwszym okresie mogą wykorzystać do 21 dni szkoleniowych, a rezerwa kadry do 12.
6. W drugim okresie (VI-XII) w skład kadry wchodzą zawodnicy, którzy zajęli najwyższe miejsca na MPJ 16-18 i OOM w szachach klasycznych w danym roku. Kolejnymi kryteriami są: wynik procentowy na MPJ 16-18 lub OOM w szachach klasycznych w danym roku, a następnie ranking zawodnika na 01 maja danego roku.
7. Członkowie kadry w drugim okresie mogą wykorzystać pozostałą ilość dni szkoleniowych.
8. W ramach działalności szkoleniowej zostanie zorganizowane minimum jedno, obligatoryjne dla wszystkich kadrowiczów, kilkunastodniowe zgrupowanie.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Wiceprezesa DZSzach ds. Młodzieżowych. Decyzję Wiceprezesa ds. Młodzieżowych może zmienić w przypadku protestu Komisji Młodzieżowej Zarząd DZSzach w formie uchwały.
10. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian odpowiednich przepisów, wytycznych lub zaleceń Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Dolnośląskiej Federacji Sportu.

Regulamin powołań kadry wojewódzkiej młodzików finansowanej przez Ministerstwo Sportu na rok 2011 i lata następne.

1. Liczebność KWM określają odpowiednie przepisy Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) i wytyczne Dolnośląskiej Federacji Sportu (DFS).
2. W skład kadry wchodzą przede wszystkim finaliści MPJ do lat 12 i PP do lat 10 w szachach klasycznych, w roku bieżącym oraz medaliści MPJ12, PP10 i PP8 P’30 z roku poprzedniego z wyłączeniem zawodników objętych programem szkoleniowym Kadry Narodowej i Akademii Szachowej.
3. Ewentualne wolne miejsca w kadrze przysługują zawodnikom z grup C11 i D11, którzy zajęli najlepsze miejsca na Mistrzostwach Makroregionalnych w poprzednim roku, następnymi kryteriami są w kolejności obowiązywania: wynik procentowy na Mistrzostwach Makroregionalnych, ranking FIDE na 01 stycznia bieżącego roku, a następnie ranking krajowy na 01 stycznia bieżącego roku. Jeżeli z grup D11 i C11 nikt nie zakwalifikuje się do KWM, wtedy kolejni kadrowicze kwalifikują się z grup C9 lub D9 według analogicznych kryteriów
4. Jeżeli liczba finalistów MP przekracza przyznaną przez MS ilość miejsc w KWM wtedy:

  • pierwszeństwo w kwalifikacji do KWM mają zawodnicy starszych roczników (finaliści z grup C12, D12), którzy zajęli punktowane miejsca na poprzednich MP w szachach klasycznych
  • następnie medaliści MPJ w szachach szybkich P’30 w roku poprzednim,
  • następnie finaliści MP12 lub PP10 w szachach klasycznych, którzy zajęli najlepsze miejsca na Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików w roku poprzednim,
  • następnie finaliści MP i PP10 w szachach klasycznych, którzy startowali w ubiegłorocznych MP12 lub PP10 w szachach klasycznych,
  • następnym kryterium jest miejsce zajęte na MDŚJ. Miejsca pozostałe do obsadzenia na MDŚJ dzielone są po równo miedzy chłopców i dziewczynki, a w przypadku nieparzystości więcej miejsc przypada dla liczniejszej grupy.
  • kolejność ustalana jest zawsze według wyniku procentowego na ocenianej imprezie.

5. Zmiany w KWM mogą być przeprowadzane raz do roku w terminie do 31 sierpnia.

6. KWM opuszczają osoby, które do 30 czerwca:

  • nie skorzystały z co najmniej jednej akcji szkoleniowej KWM (zgrupowanie KWM lub turniej) oraz nie wystartowały w przynajmniej 1 turnieju minimum 9 rundowym rozgrywanym tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO
  • lub w pierwszym półroczu nie wystartowały w przynajmniej w dwóch turniejach rozgrywanych na dystansie co najmniej 9 rund tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO.

7. W ramach działalności szkoleniowej zostanie zorganizowane minimum jedno, obligatoryjne dla wszystkich kadrowiczów, kilkunastodniowe zgrupowanie.
8. Członkowie KWM, którzy zdobyli na aktualnych MPJ awans do następnych MPJ lub zajęli miejsca w 1 - 8 w swojej grupie turniejowej mogą otrzymać na podstawie decyzji Trenera Koordynatora Kadr do wykorzystania dodatkową pulę do 7 osobodni.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Wiceprezesa DZSzach ds. Młodzieżowych. Decyzję Wiceprezesa ds. Młodzieżowych może zmienić w przypadku protestu Komisji Młodzieżowej Zarząd DZSzach w formie uchwały.
10. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian odpowiednich przepisów, wytycznych lub zaleceń Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Dolnośląskiej Federacji Sportu.

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław