Status sędziego

STATUS SĘDZIEGO SZACHOWEGO

§ 1. Wymagania stawiane sędziom

1.1. Wymagania ogólne
Sędzią szachowym może być osoba mająca w swoim środowisku pełne uznanie dla swej postawy etycznej, moralnej i sportowej. Sędzia szachowy powinien mieć takie cechy charakteru jak rozwaga, obiektywizm, takt i opanowanie.

1.2. Wymagania szczegółowe
Sędzią szachowym może być osoba mająca obywatelstwo polskie i spełniająca następujące warunki:
- ukończone 18 lat,
- pełnię praw zawodnika i działacza sportowego,
- przynajmniej II kategorię szachową.
- zda egzamin sędziowski przed właściwą komisja,
- zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.

§ 2. Klasy sędziowskie

2.1. Klasy okręgowe
Klasę trzecią i drugą nadają kolegia sędziowskie Wojewódzkich Związków Szachowych. Podstawą nadania jest spełnienie wymagań podanych w § 1. Kandydat na klasę sędziowską drugą musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy (w tym minimum dwa rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe )

2.2. Klasy centralne
Klasę pierwszą i państwową nadaje wyłącznie Kolegium Sędziów PZSzach.
* Kandydat na sędziego klasy pierwszej musi sędziować minimum cztery turnieje szachowe, w tym dwa turnieje muszą być rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe. Jeden z turniejów z normami musi prowadzić jako sędzia główny.
* Kandydat na sędziego klasy państwowej musi sędziować minimum sześć turniejów szachowych, w tym trzy turnieje muszą być rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnienie norm na centralne kategorie szachowe. Trzy z turniejów musi prowadzić jako sędzia główny. W jednym z tych turniejów musi być możliwość wypełnienia norm.
* Kandydaci na centralne klasy sędziowskie muszą zaliczyć egzamin przed Komisją powołaną przez Kolegium Sędziów PZSzach

2.3. Klasa międzynarodowa
Klasa sędziowska międzynarodowa jest nadawana przez FIDE. O nadanie tej klasy wnioskuje Kolegium Sędziów PZSzach, przesyłając odpowiedni wniosek za pośrednictwem Zarządu Polskiego Związku Szachowego. Sędzia musi spełniać wymogi regulaminy nadawania tytułów międzynarodowych FIDE B.01.

2.4. Zasady przyznawania klas sędziowskich
Klasy sędziowskie muszą być nadawane kolejno (np. sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).

2.5. Licencja Sędziowska
Warunkiem podstawowym przystąpienia do egzaminów na Sędziego Szachowego jest posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy trzeciej) oraz wniesienie opłat zgodnie Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.

§ 3. Uprawnienia sędziego

3.1. Uprawnienia wynikające z posiadanej klasy
a. Sędzia klasy trzeciej może być sędzią pomocniczym na wszystkich zawodach lub głównym, za zgodą właściwego kolegium sędziowskiego wojewódzkiego związku szachowego, na małych lokalnych imprezach z wyłączeniem imprez klasyfikowanych centralnie..
b. Sędzia klasy drugiej może pełnić obowiązki sędziego głównego w zawodach szczebla wojewódzkiego, a za zgodą właściwego kolegium sędziowskiego wojewódzkiego związku szachowego zawody klasyfikowane centralnie.
c. Sędzia klasy pierwszej może pełnić obowiązki sędziego głównego w imprezach centralnych, klasyfikowanych wyłącznie przez PZSzach. W wyjątkowych sytuacjach (np. choroba sędziego głównego, przypadki losowe) może prowadzić zawody klasyfikowane w rankingu FIDE po otrzymaniu nominacji Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego.
d. Sędzia klasy państwowej oraz sędzia klasy międzynarodowej, mogą pełnić wszelkie funkcje funkcję sędziowskie w turniejach krajowych i międzynarodowych.
Warunkiem niezbędnym do sędziowania jakichkolwiek zawodów szachowych jest posiadanie licencji sędziowskiej oraz uiszczenie opłaty sędziowskiej za dany rok.

3.2. Inne uprawnienia
Sędzia szachowy ma prawo do:
a. używania tytułu sędziego szachowego,
b. noszenia odznak i emblematów sędziowskich,
c. pobierania honorarium i innych świadczeń wynikających z odrębnych przepisów, wydawanych przez Polski Związek Szachowy.

§ 4. Obowiązki sędziego szachowego

4.1. Obowiązki przed zawodami:
a. weryfikacja lub opracowanie regulaminu zawodów, w oparciu o przepisy kodeksu szachowego,
b. sprawdzanie jakości sprzętu szachowego oraz zapewnienie niezbędnych druków do prowadzenia zawodów,
c. ustalanie zakresu działania podległych sędziów i personelu pomocniczego oraz prowadzenie odprawy technicznej.

4.2. Obowiązki podczas zawodów
Sędzia jest zobowiązany do:
a. bezstronnego wykonywania powierzonych mu obowiązków,
b. wydawania orzeczeń zgodnych z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Szachowego, regulaminem zawodów i zasadą zdrowego rozsądku,
c. wydawać decyzje spokojnie i w sposób jednoznaczny,
d. sprawnie przeprowadzać zawody,
e. dbać o właściwe warunki gry na sali turniejowej.

4.3. Obowiązki sędziego asystenta:
a. stała obecność na sali turniejowej podczas trwania zawodów,
b. wydawanie orzeczeń jako pierwsza instancja,
c. odpowiada za przebieg gry zgodnie z przepisami kodeksu szachowego oraz regulaminem zawodów.

4.4. Obowiązki sędziego głównego
a. pełni funkcję instancji odwoławczej od decyzji sędziego rundowego, a jego decyzje są ostateczne,
b. jest uprawniony do wyłącznej interpretacji regulaminu zawodów, z chwilą zakończenia odprawy technicznej,
c. odpowiada za prawidłowe prowadzenie zawodów i informacje o rezultatach sportowych,
d. sporządza sprawozdanie z zawodów, które w ciągu dwóch tygodni powinien wysłać do odpowiednich agend PZSzach i WZSzach, zgodnie z rangą, imprezy.

§ 5. Inne przepisy

5.1. Tytuł sędziego szachowego jest nadawany dożywotnio.

5.2. Kara, nałożona na sędziego jako zawodnika, działacza, czy obywatela, powoduje zawieszenie uprawnień sędziowskich, przynajmniej na czas jej odbywania. O okresie zawieszenia uprawnień decyduje instancja, która nadała uprawnienia sędziemu.

5.3. Szczegółowe przepisy, dotyczące działalności sędziowskiej, wydaje Kolegium Sędziów PZSzach, a ponadto wojewódzkie kolegia sędziowskie, w zakresie posiadanych uprawnień.

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław